POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego

Dnia 30 kwietnia 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Powiat Wałecki
Zarząd przyjął informacje na temat:
 • działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
 • realizacji budżetu powiatu za I kwartał 2013 roku,
 • realizacji budżetów szkół podległych powiatowi za I kwartał 2013 roku,
 • wydarzeń i imprez planowanych na terenie Powiatu Wałeckiego w 2013 roku.
Zarząd przyjął sprawozdania:
 • finansowe JST za 2012 rok,
 • z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu za 2012 rok.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
 • przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok.


     
Finał X edycji konkursu " Młody przedsiębiorca - zakładamy firmę"

29 kwietnia 2013 roku w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbył się finał X edycji konkursu "Młody Przedsiębiorca - zakładamy firmę.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego. Jego podstawowym celem jest wsparcie edukacji ekonomicznej wśród tej grupy młodzieży, kształtowanie umiejętności odnajdywania się w sytuacjach problemowych, rozwijanie kreatywności oraz inicjatywy, kształtowanie umiejętności planowania swojej przyszłości i uczenie odpowiedzialności za siebie i swój los.
Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu wałeckiego. Zgłoszono 60 zespołów, wśród których , w drodze eliminacji szkolnych wyłoniono 18 pomysłów - i te właśnie prace wzięły udział w etapie powiatowym. Zgodnie z regulaminem konkursu 25 marca 2013 roku zebrała się Powiatowa Komisja Oceniająca, w składzie 7 osób, reprezentujących różne instytucje i przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu wałeckiego. Podczas spotkania z komisją młodzież miała możliwość prezentacji swojego pomysłu na firmę, odpowiadała też na pytania członków jury. Podstawowymi kryteriami oceny były: oryginalność pomysłu, jego realność, sposób promocji i reklamy, zasady finansowania oraz sposób autoprezentacji.
W wyniku podliczenia przyznanych punktów, wyłoniono tegorocznych laureatów. I tak:
I miejsce zdobył Damian Czerwiński z Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu - za pomysł i przygotowanie biznesplanu firmy "CARACOL"; II miejsce stało się udziałem Dominka Rydera, również z Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu - za pomysł i przygotowanie biznesplanu firmy "CYDER"; III miejsce przypadło Aleksandrze Mielcarz i Joannie Ciach, uczennicom Zespołu Szkół NR 4 RCKU w Wałczu - za pomysł i przedstawienie biznesplanu firmy "Centrum Mamy i Dziecka".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Komisja Oceniająca zdecydowała także o przyznaniu wyróżnienia, które przypadło w udziale uczennicom Zespołu Szkół Nr 2 w Wałczu - Julii Dudzie i Katarzynie Wyralskiej - za pomysł i biznesplan firmy pod nazwą "DIAMENT".
Sponsorami i fundatorami nagród tegorocznej edycji konkursu "Młody przedsiębiorca - zakładamy firmę" byli: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec, Burmistrz Miasta i Gminy Tuczno, Wójt Gminy Wałcz oraz wałeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Drobne upominki przekazał też Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
Swoją obecnością finał zaszczycili natomiast: dr Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki, Zdzisław Kmieć - Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Andrzej Wojdyła - sekretarz SIG w Wałczu, Janina Siemieńczuk - Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Waldemar Rogulski - dyrektor ZS N1 w Wałczu oraz Roman Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Wałczu. Całość spotkania prowadził natomiast Marek Syrnyk - p.o. dyrektora PODN w Wałczu, która to instytucja była organizatorem konkursu.


     
Rozwój - konsekwentnie!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu konsekwentnie realizuje plan swojego rozwoju. Po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty w Szczecinie na orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży z wadami wzroku, w tym roku wystąpiła o podobną zgodę - prawo orzekania i opiniowania w sprawach dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Po spełnieniu warunków formalnych - w tym poprzedniej zgody organu prowadzącego, którym jest Powiat Wałecki - 22 kwietnia 2013 roku Kurator Oświaty w Szczecinie pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora PP-P w Wałczu, Marka Syrnyka o wskazanie wałeckiej poradni, jako placówki zajmującej się dziećmi i młodzieżą autystycznymi.
Przed wydaniem zgody, organ wydający decyzję wziął pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie oraz wyposażenie poradni w niezbędne narzędzia diagnostyczne oraz - co szczególnie ważne - wnioski i spostrzeżenia ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w zakresie pracy wałeckiej placówki.
Wniosek dyrektora poradni w Wałczu wynikał głównie ze stale zwiększającej się liczby osób zgłaszających się do wałeckiej placówki z medycznym rozpoznaniem autyzmu. Wniosek poparł Zarząd Starostwa w Wałczu - oprócz kwestii merytorycznej, ważnym powodem złożenia wniosku było też w opinii Starosty Bogdana Wankiewicza umożliwienie diagnozy dzieci i młodzieży w tym zakresie bez konieczności uciążliwych dojazdów do Szczecina.


     
Uroczysta Sesja Rady Miasta Wałcz z okazji 710-lecia

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 26 kwietnia 2013 roku w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji 710-lecia Miasta Wałcz.

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Terefenko. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się: Paweł Suski - poseł na Sejm RP, Bogusław Liberadzki - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Świrko i Andrzej Subocz - Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Bogusława Towalewska - Burmistrz Miasta Wałcz, delegacje z miast partnerskich : Werne, Kyritz, Bad Essen, Bailleul, Astorp., burmistrzowie miast i gmin z terenu Pojezierza Wałeckiego oraz przedstawiciele kościoła, instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie miasta Wałcz.
Najważniejszym punktem sesji było wręczenie dla Miasta Wałcz sztandaru ufundowanego przez mieszkańców. Z rąk pocztu sztandarowego reprezentowanego przez trzy pokolenia mieszkańców miasta sztandar odebrała Burmistrz Miasta. Ponadto podczas Sesji wyróżniono listami okolicznościowymi Przewodniczącej Rady oraz Burmistrza Miasta Wałcz mieszkańców Wałcza, którzy zasłużyli się dla rozwoju miasta.
Uroczystą sesję uświetnił artystyczny w wykonaniu ponad 100 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 4.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej

Dnia 26 kwietnia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył posiedzeniu Zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

Podczas posiedzenia omawiano m.in.:
 • informację o przebiegu Dni Olimpijczyka w Województwie Zachodniopomorskim,
 • organizację XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy "Na Olimpijskim Szlaku - Od Chamonix do Soczi" w województwie zachodniopomorskim,
 • realizację imprez w I kwartale 2013 r.,
 • budżet ZRO i SKO w 2013 r.,
 • przygotowania do Biegu Dnia Olimpijskiego - Przelewice 06.2013.     
Pożegnanie maturzystów

Powiat Wałecki
Dnia 26 kwietnia 2013 r. o godzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół nr 3 im. I Armii Wojska Polskiego pożegnano tegorocznych maturzystów. W uroczystości uczestniczył dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który wręczył najlepszym uczniom nagrody książkowe.

Wśród wyróżnionych w nauce i zachowaniu znalazła się najlepsza absolwentka w szkole Katarzyna Pydynkowska ze średnią 5,23. Zaproszony gość skierował do wszystkich uczniów życzenia sukcesów edukacyjnych i dobrych wyborów w dorosłym życiu. Dyrektor szkoły Piotr Filipiak życzył abiturientom osiągnięcia jak najlepszych wyników z matury, powodzenia na egzaminie zawodowym oraz realizacji marzeń i ambicji życiowych. Podziękował również nauczycielom za rzetelną pracę. Atmosferę pożegnania dodatkowo podkreślił krótki program artystyczny oraz prezentacja multimedialna z życia szkolnego klas technikum zawodowego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XXII sesja Rady Powiatu

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Karsiborze odbyła się XXII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Powiat Wałecki
Rada Powiatu podjęła uchwały m.in. w sprawie:
 • likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu.
 • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego.
Rada przyjęła informacje m.in. na temat:
 • stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2012 r.
 • stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2012 rok.
Rada przyjęła sprawozdania:
 • z realizacji Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu w 2012 roku.


     
Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

W dniu 23 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, które otworzył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ma powstać w ramach innowacyjnego projektu "Platforma rozwoju kształcenia zawodowego" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", który jest realizowany m.in. przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie. Powiat Wałecki został wytypowany do wprowadzenia tego projektu i w tym programie jest powiatem pilotażowym.
Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego będzie jednostką działającą przy wsparciu samorządu powiatowego, podejmującym działania wspierające rozwój jakości kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych na terenie powiatu.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele pracodawców zgodnie potwierdzili, że borykają się z problemem znalezienia wykwalifikowanej kadry, a nabór pracowników odbywa się obecnie na zasadzie podkradania osób, od konkurencyjnych firm. Uczestnicy spotkania podkreślali koniczność zmiany kierunku kształcenia w szkołach zawodowych i technikach. Zaproponowali, aby prowadzić świadomą politykę informacyjną wśród rodziców i dzieci oraz przekonywać ich do właściwego wyboru przyszłego zawodu.
Spotkania 15 osobowego komitetu sterującego składającego się z samorządowców, przedstawicieli instytucji i szkół ponadgimnazjalnych odbywać będą się co miesiąc, a członkowie komitetu doradczego (przedsiębiorcy i przedstawiciele gimnazjów) będą spotykać się co kwartał do czerwca 2014 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
POWIAT WAŁECKI Z SAMOCHODU GOOGLE

Od dziś można wirtualnie podróżować po powiecie wałeckim korzystając z usługi Google Street View.

W ubiegłym roku firma z Mountain View (a właściwie jej samochody, wyposażone w nowoczesny sprzęt do obrazowania terenu) odwiedziła Polskę, zagościła również w naszym powiecie.
Efekty można zobaczyć na stronie maps.google.pl przeciągając ikonkę pegman w wybrane miejsce.
Aktualność zdjęć: czerwiec - sierpień 2012 r.
Na wirtualną wycieczkę można wybrać się również w inne części naszego kraju, ponieważ ostatnia aktualizacja obejmuje ponad 85% obszaru Polski.


Wyœwietl większą mapę     
10 - lecie Zespołu Śpiewaczego Chabry
Powiat Wałecki


W sobotę 20 kwietnia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu uczestniczyli w koncercie Zespołu Śpiewaczego "Chabry" z Wałcza, który odbył się w Wałeckim Centrum Kultury z okazji 10 - lecia istnienia Zespołu.

Polski Zespół Śpiewaczy "Chabry" powstał w kwietniu 2003 roku. Tworzy go 20 osób śpiewających i dwuosobowa kapela. "Chabry" uczestniczą w wielu imprezach okolicznościowych, zdobywając wyróżnienia i czołowe miejsca na przeglądach oraz festiwalach w całym kraju, śpiewając piosenki ludowe i popularne. Z okazji Jubileuszu Zarząd Powiatu składa wszystkim członkom Zespołu z serca płynące szczere życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji.


     
Konwent w Siemczynie
Powiat Wałecki

W dniach 18-19 kwietnia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w posiedzeniu konwentu wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa zachodniopomorskiego, które odbyło się w Siemczynie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Wojciech Drożdż oraz wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

Tematem przewodnim konwentu była przyszła perspektywa finansowa oraz możliwości miast/gmin/powiatów w aplikowaniu o nowe środki w aspekcie konieczności bilansowania budżetów.

W czasie dyskusji dotyczącej przyszłej perspektywy finansowej samorządowcy omawiali m.in.:
 • podział na osie priorytetowe,
 • zasady terytorializacji interwencji oraz rolę Kontraktu terytorialnego i Kontraktów samorządowych w przyszłej perspektywie finansowej,
 • poziom dofinansowania projektów w aspekcie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji miast, gmin i powiatów,
 • możliwości uproszczenia procedur aplikacyjnych i rozliczeniowych, służące skuteczniejszemu wykorzystaniu środków,
 • zwrotne instrumenty finansowe.
Wszystkie informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej publikowane są na stronie internetowej www.zachodniopomorskie2020.wzp.pl.


     
Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w Powiecie Wałeckim przebywała Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pani Konserwator wraz z Bogdanem Wankiewiczem Starostą Wałeckim wizytowała na terenie gminy Mirosławiec i miasta Wałcz.

Celem wizyty były uzgodnienia dotyczące remontów budynków zabytkowych w Mirosławcu i Wałczu. W Mirosławcu Konserwator Zabytków wraz Piotrem Pawlikiem Burmistrzem Mirosławca i Starostą obejrzeli ruiny zabytkowego pałacu oraz przyległy do niego park dworski.
W mieście Wałcz Pani Konserwator omawiała ze Starostą proces inwestycyjny budynku po byłym szpitalu powiatowym. Wnioski dotyczące zmian wykonywanych podczas adaptacji pomieszczeń pod cele biurowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez Konserwatora Zabytków.


     
Powiatowy Przegląd Plastyków Nieprofesjonalnych

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu gościli na wernisażu Powiatowego Przeglądu Plastyków Nieprofesjonalnych, który odbył się 14 kwietnia 2013 r. w Sali Klubowej Wałeckiego Centrum Kultury.
Powiat Wałecki

Wernisaż poprzedził happening pt. "Wdech" grupy "Pod znakiem zapytania" przygotowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Sławomira Niewczasa. Wysoka frekwencja wśród artystów, różnorodność prac, technik i spojrzenia na świat, sprawiły że powiatowy etap wystawy plastyków nieprofesjonalnych cieszył się dużym zainteresowaniem.
Członek jury, wałecki artysta Jerzy Poszepczyński stwierdził, że jury miało problem z wyborem, a obrady były bardzo burzliwe. Różnorodność prac i różnorodność technik artystów sprawiły, że każde dzieło zasługiwało na wysoką ocenę.
Ostatecznie członkom komisji udało się wybrać 26 artystów i w etapie wojewódzkim wezmą udział: A. Gałecki, K. Czerska, K. Jarząbek, B. Klimaszewska, B. Zalewska, Z. Kucharczyk, D. Hofman, E. Marczewska, D. Popadiak, B. Baranowski, A. Gałecka, I. Śmigaj, A. Tobiasz, A. Blomberg, A. Wiśniewska, W. Zawada, R. Rubak, M. Majewska i M. Madajczyk. Oprócz nich swoje prace wystawili także B. Stępień, A. Cyrklewicz, S. Tołłoczko, M. Słoma, A. Malec, Z. Frąckiewicz i R. Lizoń.     
Puchar Karate W.S.I.

W dniach 13-14 Kwietnia 2013 roku w Wałczu odbył się XI Puchar Karate W.S.I., podczas którego gościli Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Turniej rozegrany został we wszystkich grupach wiekowych w konkurencjach indywodualnych kata i kumite. Łącznie przeprowadzono 28 konkurencji zawodniczych. W imprezie wzięło udział ponad 170 zawodniczek i zawodników z klubów reprezentujących Tuczno, Lubaczów, Poznań, Człuchów, Słupsk, Rzeczenicę, Starachowice, Wałcz i Wilno /Litwa/. Impreza towarzyszyły 2 szkolenia: Szkolenie Grupy Dan oraz Szkolenie Zawodnicze które prowadzili Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ i Sensei Karolina Pytel-Ruta /4 Dan/. Ze względu na rekordową liczbę uczestników treningi odbywały się równolegle w dwóch halach sportowych. Szkolenia zakończyły egzaminy na stopnie uczniowskie, w których większość kandydatów uzyskała promocję na kolejny stopień karate.
Na proœbę organizatorów Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki razem z Panią Elżbietą Pawlak Wiceburmistrz Tuczna wręczali trofea sportowe w najstarszych grupach wiekowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tradycyjnie w nieoficjalnej klasyfikacji turnieju zwyciężyli zawodnicy z Wałcza /60 punktów/ przez ekipą Człuchowa /50 punktów oraz Lubaczowa /27 punktów/ jednak najwięcej pucharów za I m-ca wywalczyli reprezentanci Człuchowa. Uczniowski Klub Karate "Shotokan" z Tuczna zając w tej klasyfikacji miejsce piąte. Reprezentanci Klubu Karate Tradycyjnego - wywalczyli łącznie 37 medali (6 złotych, 12 srebrnych i 19 brązowych).

Organizatorem turnieju był Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu zaś zadanie to było współfinansowane przez Urząd Miejski w Wałczu.


     
Nie ma jak Polska

Anna Karna, która promowała w programie "Nie ma jak Polska" powiat wałecki zwyciężyła z Maciejem Orłosiem w internetowym głosowaniu po emisji programu w dniu 14 kwietnia 2013 r. uzyskując 71% głosów widzów.

Zadaniem Anny Karnej było odnalezienie niezwykłych i zaskakujących dla widzów miejsc w Powiecie Wałeckim, Barlinku i Bornym Sulinowie, zaś Macieja Orłosia w Stargardzie Szczecińskim, Czaplinku i Starym Drawsku.
W programie prowadzący spierali się, kto z nich wybrał bardziej ekscytujące miejsca, ciekawiej je zaprezentował, a tym samym - skuteczniej zachęcił widzów do podróży do prezentowanego regionu. W powiecie wałeckim Anna zaprezentowała widzom zamek Wedlów w Tucznie, magnetyczną górkę k. Wałcza, stado wolno żyjących żubrów w gminie Mirosławiec, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, most wiszący nad jeziorem Raduń, umocnienia Wału Pomorskiego oraz miasto Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Program "Nie ma jak Polska" wyemitowany w dniu 14 kwietnia br. w TVP1


     
XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP
Powiat Wałecki


W dniach 8-9 kwietnia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w XVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Wiśle.

Podczas Zgromadzenia ZPP odbywa się merytoryczna dyskusja nad najważniejszymi problemami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. W tym roku obrady rozpoczęły się panelem dyskusyjnym poświęconemu ustrojowi i przyszłości samorządu. Wybór tematu był umotywowany z jednej strony refleksją w 15-lecie odrodzenia powiatów, a z drugiej - powstałymi w ostatnim roku trzema istotnymi dokumentami dotyczącymi spraw ustrojowych: tzw. prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, raportem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji "Ocena sytuacji samorządów lokalnych" oraz raportem o stanie samorządności terytorialnej w Polsce "Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania".

Podczas Zgromadzenia ZPP samorządowcy omawiali m. in.:
 • propozycje ustaw przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a także Związek Powiatów Polskich;
 • sytuację powiatów, w zakresie planowania budżetu, wdrażania środków unijnych i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • zmiany zasad funkcjonowania powiatowych urzędów pracy - propozycje rozwiązań systemowych przygotowanych przez Rząd.


     
Wieczór poetycki

W dniu 5 kwietnia 2013 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki wziął udział w wieczorku poetyckim zorganizowanym przez uczniów Gimnazjum im. księdza Jana Twardowskiego w Chwiramie, który odbył się w Wałeckim Centrum Kultury.


     
"Nie ma jak Polska"

"Nie ma jak Polska" to program, w którym prowadzący wspólnie ruszają w podróż po Polsce, by odnaleźć niezwykłe miejsca, zaskakujące dla widzów i... dla nich samych. Tym razem w programie, który ukaże się 14 kwietnia br. pokazane będą niezwykłe miejsca powiatu wałeckiego.

Z inicjatywy Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Starostwa Powiatowego w Wałczu w dniu 4 kwietnia 2013 r. gościła w naszym powiecie ekipa dziennikarzy, która przygotowuje materiał do kolejnego odcinka znanego z TVP programu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W programie tym Maciej Orłoś i Anna Karna udowodnią, że Polska wciąż skrywa fascynujące "podróżnicze" tajemnice. W sposób niekonwencjonalny prezentują nieznane atrakcje turystyczne, opowiadają niesłychane historie, przedstawiają nieprzeciętnych ludzi. W programie zobaczymy najpiękniejsze zakątki i atrakcje turystyczne znane oraz czekające jeszcze na swoje odkrycie turystyczne perły naszego kraju. Prowadzący będą się spierać, kto z nich wybrał bardziej ekscytujące miejsca, ciekawiej je zaprezentował, a tym samym - skuteczniej zachęcił widzów do podróży do prezentowanego regionu.
O tym, kto ma rację, zdecydują widzowie w głosowaniu. Ta osoba, która przegra rywalizację, będzie musiała wykonać ustalone uprzednio zadanie, np. wydoić krowę czy sprzedawać watę cukrową na rynku.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia programu, który ukarze się w niedzielę 14 kwietnia 2013 r. o godz. 12.45 w TVP 1 oraz udziału w zabawie oddając głos na powiat wałecki.

Głos można oddać w niedzielę do godziny 22.30 na stronie www.niemajakpolska.tvp.pl.
Państwa głosy zdecydują o tym, kto w następnym odcinku będzie musiał wypełnić zadanie, o które założyli się Ania i Maciej.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 4 kwietnia 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd omówił materiały na XXII sesję Rady Powiatu w Wałczu:
 • informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2012 r.;
 • informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2012 r.;
 • sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności porządku publicznego i wolontariacie.
Zarząd zapoznał się informacjami przekazanymi przez wicestarostę Jerzego Goszczyńskiego na temat:
 • Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - "Trans Oderana";
 • Współpracy Gminy Wałcz i Powiatu Wałeckiego dot. dróg powiatowych i urządzeń melioracyjnych znajdujących na terenie gminy Wałcz.
Zarząd wysłuchał ustnej informacji na temat aktualnego stanu przygotowań do XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania Człopa - Wałcz 14-16 czerwca 2013 r.


     
Podziękowanie za współpracę

Dnia 28 marca 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Jerzy Goszczyński Wicestarosta, a także będący gościnnie w Starostwie Powiatowym Paweł Suski Poseł na Sejm RP uroczyście podziękowali młodzieży ich opiekunom, muzykom i organizatorom gali Nagrody Honorowej Laur Powiatu Wałeckiego 2013.

W podziękowaniu za pomoc w organizacji oraz występy artystyczne obecni na spotkaniu otrzymali od Starosty Wałeckiego drobne upominki oraz promocyjne albumy Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego

W dniu 28 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego.

W porządku obrad posiedzenia było m.in. omówienie zasad utworzenia Posterunku Państwowej Straży Rybackiej dla ochrony jezior Pojezierza Wałeckiego. Obecny na spotkaniu Tomasz Pachciarz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego poinformował obecnych przedstawicieli samorządów, że zostały podjęte działania zmierzające do utworzenia na terenie powiatu posterunku Państwowej Straży Rybackiej oraz o ewentualnej konieczności partycypacji gmin w kosztach jego utrzymania.


     
Posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP

W dniu 27 marca 2013 r. w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu.

Posiedzenia otworzył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki. Zarząd omówił przygotowania organizacyjne do eliminacji powiatowych XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Ponadto Prezydium zaopiniowało kandydatury i podjęło uchwałę w sprawie nadania odznaki "Strażak Wzorowy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki


Dnia 26 marca 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd przyjął informacje na temat:
 • zatrudnienia i bezrobocia w powiecie wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
 • zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013
 • przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2013 roku
 • o stanie mienia Powiatu Wałeckiego
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.,
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej Powiatowy Zasób Nieruchomości,
 • zmieniającej uchwałę nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.12.2012 r. roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031,
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2013 r.,
 • planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na II kwartał 2013 roku.
Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2012 rok.


     
Uroczyste rozpoczęcie budowy zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie

Bogdan Wankiewicz Starosta i Zbigniew Wolny Sekretarz uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu budowy zagrody pokazowej żubrów, które odbyło się 20 marca 2013r. w Jabłonowie.

W uroczystościach uczestniczyła Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Lasów Państwowych, członkowie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentanci firmy, która wybuduje zagrodę. Prace rozpoczną się jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Projekt "Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec" został opracowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i w 2012 r. uzyskał dotację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację. Jest to przedsięwzięcie, którego koszt wyniesie 1 100 000 złotych, z czego 825 000 będzie pochodziło z RPO WZ. Celem projektu jest utworzenie zagrody zamkniętej dla żubrów z kompletnym zapleczem. Inwestycja jest prowadzona w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W lutym został ukończony projekt budowlany i wydane zostało pozwolenie na budowę.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach projektu powstanie kompleks obsługi żubrów zawierający:
 • obiekty gospodarcze - garaże,
 • pomieszczenia paszowe i magazyny - na paszę,
 • sprzęt do obsługi zwierząt przebywających w zagrodzie pokazowej;
 • ganek paszowy, zadaszony ciąg zawierający koryta dla zwierząt i oddzieloną barierami galerię dla zwiedzających, gdzie możliwa jest obserwacja żubrów z bliskiej odległości zwłaszcza podczas ustalonych godzin karmienia,
 • budynek obsługi odwiedzających - zawierający biura,
 • szatnie, toalety oraz budynek socjalno-mieszkalny przeznaczony dla personelu zagrody, tak aby zwierzęta i obiekty były cały czas pod nadzorem,
 • ogrodzenia i kwatery dla żubrów o powierzchni około 14 ha, w tym duża kwaterę pastwiskowa o pow. 7 ha i kwatery leśne, każda po 3,5 ha.
Obiekty budowlane i kwatera pastwiskowa dla żubrów zlokalizowane będą na działce 256/3 obrębu Jabłonowo w gminie Mirosławiec będącej własnością Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Kwatery leśne wyznaczone zostały na terenie lasu Nadleśnictwa Wałcz, przekazanego Towarzystwu w dzierżawę.


     
"Poezja topi śnieg"

Mamy już kalendarzową wiosnę, a za oknem nadal zwały śniegu i niezbyt optymistyczne prognozy. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu postanowili więc wystosować "protest" przeciwko przedłużającej się zimie. Może ten oryginalny pomysł młodzieży spowoduje, że wiosna w końcu wygra z zimą. Gratulujemy pomysłu!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Turniej wiedzy pożarniczej w Szwecji

W dniu 22 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Szwecji odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej.

W turnieju uczestniczyły trzyosobowe reprezentacje z siedmiu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów z terenu gminy Wałcz. Turniej składał się z dwóch części - pisemnego testu oraz części ustnej do której zakwalifikowali się uczniowie z największą liczbą punktów części pisemnej. W grupie szkół podstawowych zwyciężyła Weronika Szczechowska, drugie miejsce zajęła Łucja Matusiak, a trzecie Dominika Pogrzebska. Wśród gimnazjalistów najlepszy był Konrad Szulc, drugi Hubert Pogrzebski, a trzecia Klaudia Sobolewska.
Konkurs zorganizowali: Urząd Gminy w Wałczu, Zarząd Gminny ZOSP RP w Wałczu, Szkoła Podstawowa w Szwecji i OSP Szwecja. Strażacy z OSP w Szwecji, nadzorowali i przygotowali salę gimnastyczną, gdzie odbywał się turniej. Na prośbę Komendanta Ochrony ppoż. Gminy Wałcz Jana Kaczanowicza, który pełnił rolę prowadzącego turnieju, strażacy dostarczyli sprzęt pożarniczy na salę.
W krótkich przerwach uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szwecji mogli zobaczyć sprzęt znajdujący się na samochodach, zasiąść za kierownicą samochodu pożarniczego, założyć hełm strażacki oraz dotknąć każdego urządzenia w samochodzie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"Święto Tischnerówki"

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki reprezentował władze powiatu podczas uroczystości święta II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu, które odbyło się 22 marca 2013 r. w Wałeckim Centrum Kultury.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ulicami miasta do budynku Wałeckiego Centrum Kultury. Przy pełnej sali widowiskowej wałeckiego ośrodka odbyła się część oficjalna uroczystości. Wicestarosta w krótkim przemówieniu gratulował dyrekcji osiągnięć oraz życzył kadrze i uczniom sukcesów w pracy.
W części dalszej części uczniowie "Tischnerówki" przedstawili spektakl pt. "Wyjdźcie z kryjówek", demonstrując przy tym swoje zdolności artystyczne.


     
Spotkanie w sprawie Platformy Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Powiat Wałecki

20 marca bieżącego roku w Sali audiowizualnej ZS Nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się konferencja, której celem było przedstawienie założeń realizacji kolejnego projektu realizowanego przez Powiat Wałecki - Platformy Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz wałecka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Sam projekt dotyczy modernizacji oferty kształcenia zawodowego poprzez powiązanie go z potrzebami lokalnego rynku pracy. Realizowany on jest przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie, natomiast Powiat Wałecki został wytypowany do jego pilotażu. Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego (innowacyjny projekt z Priorytetu IX POKL z komponentem ponadnarodowym) powadzony już jest od 2012 roku. Do chwili obecnej przeprowadzono analizę potrzeb i oczekiwań beneficjentów oraz uruchomiono multimedialną platformę internetową. Produktem finalnym ma być między innymi powołanie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, opracowanie programu doradztwa dla uczniów gimnazjów i szkół prowadzących kształcenie w zawodach - ukierunkowanego na rozwój kariery zawodowej, a także dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych. Grupą docelową są podmioty działające w obszarze związanym z analizą lokalnego rynku pracy, w tym instytucje rynku pracy (PUP, szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie w zawodach, szkoły gimnazjalne oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.
W praktyce, w Powiecie Wałeckim, który będzie prowadził pilotaż, zostanie przeprowadzone testowanie funkcjonowania multimedialnej platformy, w tym: opracowanie bazy pracodawców, opracowanie bazy uczniów i absolwentów ZSZ we współpracy ze szkołami zawodowymi, testowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o kształceniu zawodowym i egzaminach czeladniczych oraz forum dyskusyjnego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ważnym zadaniem projektu jest fizyczne utworzenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, zbudowanego na partnerstwie z gminami powiatu, szkołami, instytucjami rynku pracy, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Zadaniem Centrum będzie dokonanie analizy potrzeb rynku oraz opracowanie Wieloletniego Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Powiecie, w którym zostaną też zapisane rekomendacje dla organów decyzyjnych w kwestii modernizacji oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego.
Za pomocą multimedialnej platformy: http://platforma-zawodowa.pl/ szkoły, uczniowie i pracodawcy otrzymają bezpośredni dostęp do najświeższych i aktualnych danych dotyczących określonych kwestii: ofert pracy, bazy szkół i uczniów, ofert praktyk zawodowych, porad prawnych.
Konferencję otworzył dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu - Marek Syrnyk, który przedstawił krótko cel spotkania oraz scenariusz jego przebiegu. Temat Platformy Rozwoju Kształcenia Zawodowego - szczególnie dlaczego Powiat Wałecki zdecydował się na jego poprowadzenie - rozwinął starosta Bogdan Wankiewicz. Starosta zwrócił szczególną uwagę na to, że działanie będzie możliwe do zrealizowania jedynie wówczas, gdy zbudowane zostanie wokół niego partnerstwo, zadaniem którego będzie wypracowanie modelu kształcenia zawodowego w powiecie. Modelu, który spełniał będzie oczekiwania wszystkich grup odbiorców, a głównie spowoduje to, że bardziej powiążemy ofertę kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Szczegółowe założenia projektu natomiast przedstawił jego kierownik - Marcin Kowalski ze Szczecina. W trakcie spotkania padało wiele pytań z sali - ożywiona dyskusja pokazała, że założenia projektu i model jego wprowadzenia zostały przyjęte bardzo pozytywne. Szczególnie, że prowadzący był świetnie przygotowany do spotkania i nie bał się trudnych pytań, a wręcz często ich zadanie sam prowokował. Obecny na konferencji przedsiębiorca i jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu - Bogdan Białas - stwierdził wręcz krótko, że wejście do projektu to "dobra decyzja Zarządu Powiatu".
W kwietniu 2013 roku nastąpić ma podpisanie deklaracji partnerskich oraz wybór grupy roboczej, która przygotuje projekt Centrum Kształcenia Zawodowego oraz określi harmonogram dalszych działań w projekcie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin powiatu wałeckiego oraz Zarządu Powiatu, dyrektorzy szkół gimnazjalnych wytypowani przez swoje organy prowadzące, przedsiębiorcy, reprezentanci rzemiosła i organizacji przedsiębiorców, PUP, Powiatowej Rady Zatrudnienia, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałeckiego i Wydziału Oświaty Starostwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz uczniowie szkół zawodowych i technicznych. Swoim udziałem w konferencji zaszczycili ponadto pani Jolanta Witek - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu oraz pan Włodzimierz Puzyna - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.


     
Zachodniopomorski Kongres Sportu Powszechnego

Dnia 18 marca 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Zachodniopomorskim Kongresie Sportu Powszechnego, który odbył się w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gościem Kongresu była Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, która wspólnie z przedstawicielami samorządów, wojewodami, przedstawicielami szkół i uczelni wyższych, trenerami oraz członkami klubów sportowych rozmawiała o pełniejszym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowej oraz szeroko pojętej aktywizacji sportowej. Aktualnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki trwają zaawansowane prace nad kompleksowym programem zmian w polskim sporcie.
Proponowane rozwiązania dotyczą zarówno sportu wyczynowego, jak i powszechnego. Pani Minister w swoim wystąpieniu poinformowała, że w ramach planowanych reform, obok zmiany finansowania związków sportowych, chce położyć większy nacisk na diagnostykę szkoleniową, podnoszenie kwalifikacji trenerskich, a przede wszystkim popularyzację sportu powszechnego i system identyfikacji talentów sportowych oraz pracy z nimi na etapie sportu szkolnego i akademickiego.
Zachodniopomorski Kongres Sportu Powszechnego dał możliwość wszystkim związanym ze sportem powszechnym, aby podczas debaty opowiedzieli o swoich doświadczeniach i pomysłach, co jest niezbędne do wystawienia diagnozy dotyczącej kondycji polskiego sportu.


     
Laur Powiatu Wałeckiego 2013

W dniu 15 marca 2013 r. w sali Wałeckiego Centrum Kultury odbyły się Uroczystości z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2013.

Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna. Za szczególnie wybitne osiągnięcia Zarząd Powiatu przyznał również nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego".

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także zwycięzcy ubiegłej edycji lub ich przedstawiciele: Bogdan Białas Prezes "Metaltech" Sp. z o.o. w Mirosławcu, ks. Prałat dr Romuald Kunicki, Krzysztof Gwizdała Prezes KKT w Wałczu, Eugeniusz Tyma Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Import-Export BROSET Sp. z o.o. w Wałczu, J. Mosiejczuk Wiceprezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Import-Export BROSET Sp. z o.o. w Wałczu, Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu i Jarosław Horodecki - Prezes Zarządu Firmy "Ekomech" w Wałczu.
Powiat Wałecki

Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Starosta w wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody Honorowej LAUR POWIATU WAŁECKIEGO i SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO oraz przypomniał obecnym dotychczasowych laureatów. Dotychczas Kapituła przyznała 4 Super Laury, 27 larów i 74 wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Najwięcej wyróżnień 23 przyznano w kategorii gospodarczej - dużych, mikro i małych przedsiębiorstw, 22 w sporcie, 16 w kategorii kulturalnej oraz 13 w kategorii społecznej.
Starosta w swojej wypowiedzi przedstawił dokonania inwestycyjne samorządu powiatowego w 2012 oraz plany na 2013 r. Najważniejsze projekty zrealizowane przez powiat w 2012 r. to m.in.:
 • gruntownie wyremontowana droga powiatowa Rutwica - Strączno - trasa na której znajduje się "Magiczna górka". Inwestycja zrealizowana we współpracy z Gminą Wiejską Wałcz, natomiast parking przy tej drodze również z Nadleśnictwem Tuczno.
 • Połączenie kolejowe między Wałczem i Szczecinem , o które powiat zabiegał - po 12 latach udało się uruchomić regularne przewozy,
 • Inwestycja pod nazwą drugostronne zasilenie w energie elektryczną linia 110 KW z Czaplinka do Mirosławca - powiat wałecki wspiera tę inwestycje od samego początku. Inwestycja realizowana jest przez spółkę ENEA.
 • Umowa na termomodernizację budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, która jest obecnie w trakcie realizacji to efekt przemyślanych zadań inwestycyjnych, które maja służyć społeczeństwu.
 • Gruntownie przebudowana droga powiatowa ul. Parkowa i Orla w Mirosławcu. Inwestycja realizowana z programu Rządowego we współpracy z Gminą Mirosławiec i Burmistrzem Mirosławca.
 • Nowy parking przy Starostwie Powiatowym, spełniający potrzeby klientów starostwa powiatowego.
 • Odnowiony budynek po termomodernizacji Przychodni Rejonowej przy ul. Kościuszkowców w Wałczu w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚ i GW - System Zielonych Inwestycji, internatu ZS nr3, internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Domu Pomocy Społecznej. Projekty te był realizowane wspólnie z powiatami: szczecineckim (lider projektu), białogardzkim i drawskim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Za wsparcie przy realizacji w/w inwestycji Starosta podziękował parlamentarzystom, samorządowcom z powiatu wałeckiego i zaprzyjaźnionych, władzom wyższych uczelni, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymał Henryk Wojtasik.

W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Zakład Transportowo - Usługowo - Handlowy "Albor" w Wałczu, a nagrodę odebrali Alina i Bolesław Rafałko.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu,
 • Agencja Handlowa "Baza" Sp. z o.o. w Wałczu Market "Mrówka"
W kategorii "KULTURA I NAUKA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Włodzimierz Wajer "BODAR". Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu,
 • Zespoły Śpiewacze "Chabry" i "Czeremcha"
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymali Zofia i Will Wolters.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szwecji,
 • Polski Związek Niewidomych Koło w Wałczu
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - KLUBY SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS Liderek w Chwiramie.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Karate Shotokan w Tucznie
 • UKS "Czwórka"
 • Szkółka Piłkarska "Orzeł 2010" Women PZZ Wałcz
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Paweł Suski poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.

Wśród gości podczas uroczystości byli m.in.: Leszek Guździoł Starosta Policki, Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Andrzej Potyra Starosta Myśliborski, Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Waldemar Lechnik Wiceburmistrz Miasta Wałcz, Marek Matela Wiceburmistrz Miasta Wałcz, Elżbieta Pawlak Wiceburmistrz Gminy Tuczno, radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele wojska policji, straży oraz duchowieństwa.

Galę, którą poprowadzili Brygida Lechojda i Dariusz Izban uświetniły występy: pary tanecznej Grzegorza Antosz i Eweliny Kmiecik, Natalii Kędzierskiej absolwentki II LO Włodzimierza Wajera BODARA, Estery Naczk, Zespołu w składzie: organy (Marek Giłka), gitara (Roman Mróz), kontrabas (Mikołaj Giłka) i klarnet (Andrzej Wiśniewski) oraz młodzieży pod kierownictwem Jolanty Giłka.

Techniczna organizacja imprezy: Roman Wiśniewski, Mariusz Mróz, Marcin Rosiński, Tomasz Michalski, Sebastian Augustyński oraz Janusz Marciniak.     
Konferencja w COS OPO w Wałczu

Jerzy Goszczyński wicestarosta uczestniczył w otwarciu dwudniowej 14-15 marca br. konferencji pn. "Sportowa Polska 2013", "Buduję, Wyposażam, Zarządzam".

Konferencja, której organizatorem był polski klub Infrastruktury Sportowej, poświęcona była zagadnieniom związanym z budową, wyposażeniem, eksploatacją i zarządzaniem infrastrukturą sportową.

Podczas konferencji można buło zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu:
 • efektywnego zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
 • optymalizacji kosztów eksploatacji,
 • komercjalizacji obiektów sportowych,
 • skutecznego prowadzenia procesu inwestycyjnego,
 • planowania i budowy obiektów sportowych,
 • zamówień publicznych,
 • modernizacji obiektów sportowych (oświetlenie, wentylacja, energooszczędność),
 • wzbogacania oferty o dodatkowe atrakcje (rekreacja wodna, place zabaw, zewnętrzne siłownie).


     
Spotkanie robocze

Dnia 14 marca 2013 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w roboczym spotkaniu Przewodniczących Rad Powiatu i Gminy Wałcz, Wójta Gminy Wałcz oraz członków Zarządu Powiatu, przy udziale członków Komisji branżowych obu rad, przedmiotem których jest transport zbiorowy i drogi publiczne, które odbyło się w Sali narad Urzędu Gminy Wałcz.

Tematyka spotkania dotyczyła dróg publicznych i melioracji gruntów oraz współpracy między Gminą Wałcz i Powiatem Wałeckim.


     
Spotkanie z Premierem
Powiat Wałecki


Dnia 14 marca 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta uczestniczył w spotkaniu samorządowców z Premierem Tadeuszem Mazowieckim, które odbyło się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Wizyta Premiera T. Mazowieckiego w Szczecinie związana była z promocją jego najnowszej książki "Rok 1989 i lata następne". Spotkanie było również okazją do dyskusji o najnowszej historii, procesach dojrzewania demokracji w Polsce, przyszłości samorządu i innych ważnych sprawach życia publicznego.


     
Jubileusz 5-lecia WUTW

Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczył w uroczystości z okazji 5-lecia istnienia Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbyły się 12 marca 2013 roku w Sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury.

Z tej okazji przedstawiciele Powiatu Wałeckiego przekazali dla Pani Jadwigi Grzonkowskiej Prezesa WUTW list gratulacyjny oraz serdeczne życzenia.


     
Konwent samorządowców

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu w dniu 8 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Wałcz odbył się Konwent Samorządowców Powiatu Wałeckiego.

Tematem przewodnim konwentu była gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Wałeckiego w myśl założeń ramowych do projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII