POWIAT WAŁECKI

      CharakterystykaPOWIAT WALECKI

Tytuł projektu: "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej".

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest aktywna integracja 40 osób dorosłych mieszkańców/mieszkanek Powiatu Wałeckiego województwa zachodniopomorskiego, rekrutujących się z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, szczególnie osób niepełnosprawnych ze znacznym lub/i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełno- sprawnościami sprzężonymi, poprzez kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
 • aktywna integracja społeczna, zdrowotna, edukacyjna uczestników projektu wyznaczona przez Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • aktywna integracja o charakterze zawodowym wyznaczona przez Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • utworzenie struktur organizacyjnych i administracyjnych zakładu Aktywności Zawodowej wraz z doposażeniem działów: gastronomicznego, obsługi terenów zielonych, pralni, montażu i demontażu;
 • zatrudnienie pracowników w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
Planowane efekty:
 • 34 uczestników projektu (19 Kobiet, 12 Mężczyzn) nabędzie kompetencje;
 • 13 uczestników Projektu (8 Kobiet, 5 Mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe;
 • 29 uczestników Projektu (17 Kobiet, 12 Mężczyzn) podejmie zatrudnienie;
 • utworzenie struktury organizacyjno - administracyjnej, doposażenie działów oraz uzyskanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Niniejszy projekt jest komplementarny do projektu "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej".

Wartość projektu: 1 284 954,38 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 092 211,22 zł
Wkład budżetu państwa: 128 495,43 zł
Harmonogram wsparcia

Tytuł projektu: "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"

Numer i nazwa działania: Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Nr umowy: UDA-RPZP.07.02.00-32-K009/17-00W dniu 14 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w sali narad w Wałczu przy ulicy Dąbrowskiego 17 odbyło się spotkanie na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej". W spotkaniu wzięli udział koordynator projektu - Pani Kamila Trojanowska, psycholog - Pani Romualda Kosmatka, pracownik socjalny - Pani Ewa Ryczaj oraz osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie.

Celem spotkania była diagnoza obecnej sytuacji, wspólna dyskusja, identyfikacja i uporządkowanie tematów, celów i priorytetów działań. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.W dniu 9 października 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne

Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 284 954,38 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 092 211,22 zł

Wkład budżetu państwa 128 495,43 zł.

Wkład własny Powiatu: 64 247,73Głównymi założeniami projektu jest:
 • aktywna integracja społeczna, zdrowotna, edukacyjna uczestników i uczestniczek projektu wyznaczona przez Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • aktywna integracja o charakterze zawodowym wyznaczona przez Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • utworzenie struktur organizacyjnych i administracyjnych Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z doposażeniem działów: gastronomicznego, obsługi terenów zielonych, pralni, montażu i demontażu;
 • zatrudnienie pracowników i pracownic w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2018 r.

Niniejszy projekt jest komplementarny do projektu "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej".Zawiadomienie o rekrutacji

Powiat Wałecki prowadzi rekrutację do projektu NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" Działanie: 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102 i 302. Rekrutacja jest prowadzona we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wałeckiego.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w zakładce Projekt 7.2 oraz w biurze projektu.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania lub dojazdu do potencjalnego uczestnika Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 250 84 58 lub 067 250 84 34.

Pliki do pobrania (.pdf):

Regulamin

Projekt pn.: "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek
i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających
na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Nr umowy: UDA-RPZP.07.02.00-32-K009/17-00