POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Wrzosy do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Rzeczyca (cmentarz, kościół, świetlica wiejska, sklep spoż.) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 3,984 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3,984 km.

  •  Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00022-65151-UM1600126/16 zawarta w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350÷11+333,60".

  •   Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00059-65151-UM1600127/16 zawarta w dniu 30 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998".

  • POWIAT WALECKI