POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


Powiat Wałecki


     
Dnia 26 stycznia 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki


Zarząd przyjął wstępną informację Skarbnika Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2011 r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 20/9/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałeckiego.
     
Spotkanie dot. rezerwatu Wielki Bytyń
Powiat Wałecki

Na zaproszenie dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 25 stycznia 2012 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wałczu spotkanie z Panią Dorotą Janicką - Zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Konserwatora Przyrody, którego celem było omówienie zasadniczych założeń do planu ochrony rezerwatu "Wielki Bytyń" zawartych w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH320011 Jezioro Wielki Bytyń.

W spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Nadleśniczowie, których nadleśnictwa administracyjnie są związani z rezerwatem Bytyń Wielki oraz przedstawiciel Armatorskiego Klubu Żeglarskiego w Nakielnie. W trakcie spotkania wskazano na zapisy zawarte w projekcie dokumentu, istotne z punktu widzenia rozwoju turystycznego powiatu oraz społeczno-gospodarczego gmin, których wydźwięk budzi niepokój władz samorządowych.
W ożywionej dyskusji Starosta podkreślił, że celem nadrzędnym, winno być zachowanie walorów przyrodniczych obszaru przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka, stąd tak ważne jest możliwie duże otwarcie rezerwatu Wielki Bytyń dla turystów, wędkarzy oraz inne grupy społeczne chcące cieszyć się rekreacją w czystym środowisku. Starosta Wałecki podkreślił, że fakt funkcjonowania rezerwatu nie powinien negatywnie dotykać mieszkańców okolicznych miejscowości i wpływać destrukcyjnie na strategiczne plany samorządów.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zadeklarował udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które napłynęły w ramach konsultacji społecznych w ich ostatnim etapie, jak również wskazał na celowość i potrzebę organizowania kolejnych spotkań.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
IV Rocznica katastrofy "CASY" w Mirosławcu
Powiat Wałecki

W poniedziałek 23 stycznia 2012 r., dokładnie w czwartą rocznicę katastrofy samolotu CASA, w miejscu tragedii, pod pomnikiem 20 ofiar, uczczono pamięć 16 oficerów i czteroosobowej załogi.

Obchody czwartej rocznicy katastrofy rozpoczęły się o godz. 11.00 przy pomniku upamiętniającym ofiary tragicznego lotu. Uczestniczyli w nich przede wszystkim rodziny tragicznie zmarłych żołnierzy oraz goście wśród których byli: gen. broni pil. Lech Majewski, dowódca Sił Powietrznych, Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w MON, poseł Paweł Suski, wicewojewoda Ryszard Mićko, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca oraz żołnierze, mieszkańcy powiatu i Mirosławca.
Czesław Mroczek w swoim przemówieniu wspomniał wspaniałych żołnierzy Sił Powietrznych, służących Ojczyźnie, oddanych lotniczej pasji, których tragiczna śmierć była dla nas wszystkich ogromną stratą.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Porozumienie w sprawie przebudowy drogi powiatowej
Powiat Wałecki

Dnia 20 stycznia 2012 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu podpisano porozumienie dotyczące realizacji inwestycji w 2013 roku pod nazwą "Przebudowa drogi 2310Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy do drogi wojewódzkiej nr 177" zlokalizowanej na terenie gminy Tuczno i powiatu wałeckiego.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Powiatem Wałeckim reprezentowanym przez dr Bogdana Wankiewicza Starostę Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarostę, Gminą Tuczno, którą reprezentował Krzysztof Hara - Burmistrz oraz Olsztyńskimi Kopalniami Surowców Mineralnych Sp. z o.o., które reprezentowali Małgorzata Zydek - Prezes Zarządu i Adam Karczmarek - Członek Zarządu.
Planowana inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych i w części ze środków publicznych pozyskiwanych przez Powiat w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Udział Powiatu oraz Gminy Tuczno na sfinansowanie inwestycji wyniesie po 7,5 % łącznych kosztów inwestycji, które zostaną pokryte ze środków własnych. Natomiast udział Spółki na sfinansowanie inwestycji wyniesie 85 % łącznych kosztów inwestycji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Współpraca partnerska
Powiat Wałecki

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Romana Wiśniewskiego Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w dniu 18 stycznia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie odbyło się spotkanie partnerskich powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko - drezdeneckiego, wałeckiego i gorzowskiego.

Na spotkaniu Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki reprezentowali: Wiesław Maszewski - Starosta, Tadeusz Teterus Wicestarosta oraz Anna Bugajewska Naczelnik Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, Powiat Strzelecko - Drezdenecki: Wiesław Pietruszak Wicestarosta Strzelecko - Drezdenecki i Ewelina Jabłońska oraz Powiat Gorzowski: Grzegorz Tomczak Wicestarosta.
Powiat Wałecki
Spotkanie miało na celu wypracowanie nowych płaszczyzn porozumienia podpisanego pomiędzy powiatami. Przedstawiciele powiatów zaproponowali szereg różnych pomysłów na organizację wspólnych przedsięwzięć. Dotyczyły one m.in. organizacji wspólnych imprez i spotkań, współpracy pomiędzy jednostkami powiatowymi, organizacjami pożytku publicznego oraz zaktywizowanie współpracy na bazie oświatowej, sportowej i kulturalnej.


     
Powiatowe Zawody Pływackie Ochotniczych Straży Pożarnych
Powiat Wałecki

W dniu 14 stycznia 2012 r. na basenie COS OPO "Bukowina" w Wałczu odbyły się Powiatowe Zawody Pływackie OSP "O Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP". Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wójt Gminy Wałcz oraz Fundacja "Lider Wałecki" w Wałczu.

Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:

W kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
I miejsce - Jakub Mizancew - reprezentujący OSP Szwecja
II miejsce - Zuzanna Mizancew - reprezentująca OSP Szwecja
III miejsce - Hubert Pogrzebski - reprezentujący OSP Golce

W kategorii Członkowie OSP
I miejsce - Ireneusz Pogrzebski - reprezentujący OSP Golce
II miejsce - Sławomir Jaworski - reprezentujący OSP Wołowe Lasy III miejsce - Patryk Stępień - reprezentujący OSP Szwecja

Puchary i dyplomy wręczyli: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu wspólnie z Januszem Bartczakiem Zastępcą Wójta Gminy Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konferencja dot. ochrony wód
Powiat Wałecki


W dniu 12 stycznia 2012 roku dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz Tomasz Pachciarz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uczestniczyli w konferencji naukowej pt. "Program ochrony jezior szczególnie zagrożonych gospodarkę ściekową na terenie Pojezierza Wałeckiego" zorganizowanej przez Gminę Wiejską Wałcz w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka" Nadleśnictwa Wałcz.

Patronat naukowy nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Tomasz Hesse (Politechnika Koszalińska).
W trakcie konferencji poruszano zagadnienia z zakresu ochrony wód jezior najbardziej zagrożonych zrzutami ścieków komunalnych i przemysłowych, jak również spływem powierzchniowym wymywanych nawozów mineralnych. Efektem tych procesów jest eutrofizacja, czyli wzrost żyzności wód, spowodowany napływem nadmiernej ilości substancji organicznych.
Podczas prezentacji przedstawione zostały plany Gminy Wiejskiej Wałcz w zakresie oczyszczalni ścieków w Chwiramie, Strącznie i Nakielnie. W dyskusji zabrał głos dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który był zainteresowany skutecznością urządzeń napowietrzających jezioro Zamkowe w Wałczu i efektami osiągniętymi od 1996 roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Reforma w sądownictwie

W związku z planowaną reorganizacją sieci sadów rejonowych w skali całego kraju, Starosta Bogdan Wankiewicz został zaproszony na konsultacje społeczne poświęcone przygotowywanej reformie.
Podczas spotkania, któremu przewodniczył Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin została przedstawiona prezentacja projektu reformy sądownictwa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W województwie zachodniopomorskim 8 sądów przestanie pełnić funkcje sądów rejonowych. W okręgu koszalińskim były brane pod uwagę 3 sądy z powiatów: drawskiego, sławieńskiego i wałeckiego. Projekt utrzymuje Sąd Rejonowy w Wałczu, natomiast sąd w Drawsku Pomorskim będzie oddziałem sądu wałeckiego, a sąd w Sławnie będzie podlegał pod sąd rejonowy w Koszalinie. Duże podziękowania należą się Panu Posłowi Pawłowi Suskiemu za wspieranie wszelkich działań na rzecz właściwej reorganizacji sieci sadów w naszym okręgu.


     
Turniej powiatowy na rzecz WOŚP
Powiat Wałecki


Z udziałem reprezentantów powiatu wałeckiego w dniu 7 stycznia 2011 r. w Strzelcach Krajeńskich woj. lubuskie odbył się charytatywny turniej piłki nożnej samorządowców na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Turnieju udział wzięły reprezentacje z trzech zaprzyjaźnionych powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko - drezdeneckiego i wałeckiego. Całkowity dochód (wpisowe) został przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

     
Wałecka Gala Noworoczna

Powiat Wałecki
Dnia 5 stycznia 2012 roku Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Andrzej Gostołek Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu uczestniczyli w Wałeckiej Gali Noworocznej, która odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu.

Najważniejszym punktem Gali były wręczane prestiżowych nagrody "Złota Korona Wałcza" nadawanych za osiągnięcia gospodarcze i społeczne. Podczas Gali wręczano też certyfikaty nowym członkom Wałeckiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej.
Podczas Gali uroczyście uhonorowano pierwsze narodzone w 2012 roku dziecko i młodą parę, która zawiązała węzeł małżeński w pierwszych dniach nowego roku. Podsumowano również pięciolecie wałeckiego oddziału. Atrakcją wieczoru był występ Ryszarda Rynkowskiego.


     
Podsumowanie Roku 2011 w UKS "Czwórka"
Powiat Wałecki


Dnia 6 stycznia 2011 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych uczestniczyli w Podsumowaniu Roku Sportowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka", które odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu.

Starostwo Powiatowe w Wałczu przekazało dla drużyn UKS "Czwórka" piłki.


     
Spotkanie opłatkowe z biskupem

Dnia 5 stycznia 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w dorocznym spotkaniu opłatkowym z Edwardem Dajczakiem Biskupem Koszalińsko - Kołobrzeskim, które odbyło się w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Koszalinie.


     
Sieć sklepów PSS w Wałczu

Powiat Wałecki
Z udziałem Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu, dnia 3 stycznia 2012 r. otwarty został przy ul. Nowomiejskiej w Wałczu kolejny sklep PSS Społem, będący częścią sieci "Gama".

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, prezesi PSS Społem z Miastka i Złotowa oraz reprezentanci Partnerskiego Serwisu Detalicznego, którego członkiem jest wałecki PSS.
Sekretarz powiatu, który jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych stwierdził, że SIG - doceniając działania PSS Społem - nominowało wałeckich spółdzielców do nagrody "Złota Korona Wałcza" w kategorii działalność gospodarcza. "Gama" jest siecią, w skład której weszły największe sklepy PSS Społem. W Wałczu można robić zakupy w dwóch takich sklepach: na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Królowej Jadwigi oraz teraz przy ul. Nowomiejskiej.


     
XI sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki

W dniu 29 grudnia 2011 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
  • uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2012 rok.
  • uchwalenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2024.
  • zmieniającą uchwałę Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
  • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wałczu.
  • zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Wałczu.
  • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu.


     
Spotkanie świąteczne w Szpitalu

23 grudnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta udali się z wizytą na oddziały: chirurgiczny i ortopedyczny 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.

Starosta i Wicestarosta przekazali przebywającym na oddziałach pacjentom i personelowi medycznemu serdeczne życzenia świąteczne oraz paczki.


     
Młodzi piłkarze ze świąteczną wizytą

Powiat Wałecki
Dnia 23 grudnia br. z wizytą u władz Starostwa Powiatowego w Wałczu przebywali młodzi adepci Szkółki Piłkarskiej ORZEŁ 2010 Wałcz.

W kilkunasto osobowej grupie w asyście swoich trenerów podziękowali władzom Powiatu Wałeckiego za wsparcie w organizacji turniejów, składając bożonarodzeniowe życzenia a także wręczając przygotowane wcześniej upominki świąteczne.
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu byli bardzo mile zaskoczeni wizytą młodych piłkarzy a składając świąteczne życzenia nie zapomnieli o poczęstunku słodkimi łakociami dla najmłodszych.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII