POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
XXXIII sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki

W dniu 28 lutego 2014 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu przyjęła informacje m.in.:
 • o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu za 2013 r.,
 • Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 2013 r.,
 • na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2013 r.,
 • Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2013 r.,
 • Prokuratora Rejonowego w Wałczu o stanie postępowań karnych prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu,
 • na temat działalności straży miejskich i gminnej Powiatu Wałeckiego za 2013r.,
 • o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014, za rok 2013,
 • Zarządu Powiatu o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011- 2014 za rok 2013,
 • na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2013,
 • Zarządu Powiatu na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2013,
 • na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania:
 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu za rok 2013,
 • z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu za rok 2013,
 • z realizacji planu kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Wałczu za rok 2013,
 • z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2014 r.,
 • zmieniającej uchwałę Nr XXXII/226/2013 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2014-2031,
 • uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą lat 2017-2020",
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony.


     
Powołanie Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru

W dniu 28 lutego 2014r. powołany został Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 104 batalionu zabezpieczenia w Wałczu.

Spotkanie, które odbyło się w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia przy ul. Mazowieckiej w Wałczu było efektem społecznej inicjatywy ufundowania Sztandaru Wojskowego dla 104 batalionu zabezpieczenia w Wałczu przez mieszkańców miasta i regionu.
Starosta Wałecki w swoim wystąpieniu stwierdził, że żołnierze batalionu od początku jego funkcjonowania aktywnie uczestniczą w życiu społecznym powiatu wałeckiego, biorąc udział we wspólnie organizowanych przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym, charytatywnym, a także uroczystościach państwowych i wojskowych.
Bogdan Wankiewicz podkreślił, że Dowódca batalionu przy poparciu swojego bezpośredniego przełożonego Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód Pułkownika Krzysztofa KRÓLA wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o nadanie nazwy wyróżniającej dla 104 batalionu zabezpieczenia. Po uzyskaniu akceptacji i wydaniu decyzji przez Ministra Obrony Narodowej nosić będzie nazwę "104 batalion zabezpieczenia Ziemi Wałeckiej".
Starosta zaznaczył, że jako społeczność miasta i powiatu wałeckiego jesteśmy ogromnie dumni oraz pełni uznania dla podjętych inicjatyw , a Sztandar niech będzie wyrazem naszego najwyższego uznania i szacunku dla żołnierzy 104 batalionu zabezpieczenia oraz darem społeczeństwa i najwyższym dowodem wdzięczności dla żołnierzy jednostki.
Przewodniczącym Komitetu wybrany został Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz.

W skład Komitetu Fundatorów weszli również:
 • gen. broni Bogusław Samol Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny - Wchód w Szczecinie,
 • ppłk Sławomir Gembarski Dowódca 104 batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód,
 • płk Krzysztof Król Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód,
 • Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej. W razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka bojowa ulega rozformowaniu. Prawo posiadania sztandaru przysługuje jednostkom liniowym wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnym) oraz uczelniom i szkołom wojskowym. Sztandar nadaje jednostce Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Sztandar znajduje się na stałe w jednostce wojskowej, a w czasie walki - w rejonie działań bojowych jednostki. Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.


     
"Misje w Iraku i Afganistanie od kuchni"

W dniu 27 lutego 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w prelekcji gen. bryg. rez. Janusza Sobolewskiego nt. "Zaangażowania Polski w Afganistanie i Iraku na tle państw koalicji z perspektywy uczestnika interwencji zbrojnych", która odbyła się w siedzibie Klubu Współpracy Międzynarodowej przy ul. Tysiąclecia 10 w Wałczu.

Obecni na spotkaniu obejrzeli prezentację i filmy "z pierwszej ręki" pokazujące prawdziwe oblicze i trud misji wojskowych w Iraku i Afganistanie. Generał przedstawił w skrócie jak doszło do tego, że Wojska Polskie uczestniczyły w misjach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie pokazując w prezentacji zdjęcia z 11 września 2001 r. z ataku terrorystycznego na World Trade Center. Pod koniec prelekcji uczestnicy spotkania w dyskusji mogli zadawać pytania, na które chętnie odpowiadał gen. Janusz Sobolewski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Podsumowanie działalności KP PSP

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, nadbryg. Henryka Cegiełki Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego Powiatowej w dniu 27 lutego 2014 r. odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu za 2013 r.

Komendant Powiatowy PSP w Wałczu bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski w swoim wystąpieniu podsumował działalność wałeckiej komendy w 2013 r. przedstawiając szczegółowe dane wszystkich zdarzeń i interwencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej na obszarze powiatu wałeckiego.
Podczas spotkania Starosta Wałecki oraz Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisali Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Powiecie Wałeckim na lata 2014-2020.
Spotkanie było również okazją do wyróżnienia najaktywniejszych strażaków. Nagrody Starosty Wałeckiego odebrali: st. ogn. Dariusz Świercz, st. ogn. Lech Marchewka i Justyna Stanisławek.
W podsumowaniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele samorządów gminnych, zarządu powiatowego ZOSP RP, a także prezesi i komendanci gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Kontrakt Samorządowy

Z udziałem Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 25 lutego 2014 r. odbyło się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu kolejne spotkanie z przedsiębiorcami, instytucjami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy chcą ubiegać się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach Kontraktu Samorządowego.

W związku z tym, że jest to okres konsultacji społecznych kolejne już spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego służyło wypracowaniu listy zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju powiatu (w konsekwencji całego regionu), tworzonej w oparciu o współpracę wszystkich partnerów (samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe, Grupy Działania itp.).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Zebranie Koła Miejskiego PZW

Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki byli gośćmi podczas dorocznego zebrania sprawozdawczego Koła PZW - Wałcz Miasto, które odbyło się 24 lutego 2014 r. w Klubie Garnizonowym w Wałczu.

Podczas zebrania Poseł oraz Starosta Wałecki otrzymali podziękowanie od Zarządu Koła PZW Wałcz Miasto za pomoc przy organizacji zawodów wędkarskich w 2013 r. Koło PZW Miasto Wałcz jest największym Kołem w powiecie wałeckim i jednym z największych w Okręgu Nadnoteckim, zrzesza ok. 700 wędkarzy, gospodaruje na 20 jeziorach o powierzchni ok. 500 ha oraz na dwóch odcinkach rzek (Dobrzyca i Piława) zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Kolejne spotkanie dot. "Kontraktu Samorządowego"

W dniu 18 lutego 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu, odbyło się kolejne czwarte już spotkanie przedstawicieli gmin powiatu w sprawie "Kontraktu Samorządowego".

W spotkaniu, które otworzył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczyli: Arkadiusz Niefiedowicz przedstawiciela PWSZ w Wałczu, Roman Wiśniewski Starostwo Powiatowe w Wałczu, Marta Radzik Urząd Gminy w Wałczu, Paulina Samolczyk Urząd Miasta i Gminy w Człopie, Dariusz Bartosik i Jadwiga Kamińska Urząd Miasta Mirosławiec oraz Małgorzata Rogala Urząd Miejski w Tucznie. Opracowywany jest strategiczny dokument związany z nową perspektywą finansową UE i możliwością finansowania przedsięwzięć w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 pn. "Kontrakt Samorządowy".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kontrakt Samorządowy ma być negocjacyjnym narzędziem dla planowania i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju danego obszaru (w konsekwencji całego regionu), tworzonym w oparciu o współpracę wszystkich partnerów procesów rozwojowych (samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe, w tym lokalne Grupy Działania itp.) obecnych na danym obszarze.
W związku z tym, że jest to okres konsultacji społecznych serdecznie zapraszamy Państwa (samorządowców, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 99 budynek nr 7 (aula) o godz. 9.30.


     
Konwent Starostów Powiatów

Dnia 15 lutego 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Kołobrzegu.

Obecny na konwencie Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił na prezentacji perspektywę finansową Regionalnego Programu Operacyjnego WZP na lata 2014-2020.
Podczas konwentu odbyła się również prezentacja przedstawiciela Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sytuacji w powiatach w aspekcie konieczności bilansowania dochodów z wydatkami. Dyskutowano na temat Wieloletnich Planów Inwestycyjnych oraz możliwości inwestowania w samorządach powiatowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W związku z tym, że jest to okres konsultacji społecznych serdecznie zapraszamy wszystkich samorządowców, przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarządowe, chcących ubiegać się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 99 bud. Nr 7 (aula) o godz. 9.30.


     
69 rocznica walk o Mirosławiec

"Ocalić od zapomnienia..." tymi słowami Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik podsumował obchodzone co roku uroczystości z okazji walk o Mirosławiec, które odbyły się w dniu 10 lutego 2014r.

Na Placu Lotników w Mirosławcu zebrali się m.in.: Paweł Suski poseł na Sejm RP, Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Mieczkowska - Członek Zarządu WZ, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Sławomir Rutkowski - dyrektor WAM w Szczecinie, służby mundurowe, radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, dyrektorzy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy Mirosławca.
Wszyscy obecni wzięli udział w krótkiej modlitwie odprawionej przez ks. Edwarda Matyśniaka proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Mirosławcu i capstrzyku wojskowym z udziałem Kompanii Honorowej 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu. Dalsze uroczystości odbyły się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"100 dni do matury"

W dniu 7 lutego 2014 r. swoje sto dni do matury świętowali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. W tradycyjnej studniówce maturzystów z wałeckiej szkoły ponadgimnazjalnej, która odbyła w Hotelu Gromada w Pile uczestniczył Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.

Wicestarosta życzył wszystkim maturzystom Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu, aby ten ważny w życiu egzamin okazał się znakomitym wstępem w dorosłe życie oraz był przepustką na wymarzone kierunki studiów.


     
Spotkania dotyczące Kontraktu Samorządowego

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 6 lutego 2014 r. odbyło się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu spotkanie z przedsiębiorcami, instytucjami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy chcą ubiegać się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach Kontraktu Samorządowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przedstawiciele wałeckich organizacji oraz przedsiębiorcy mieli okazję przedstawić własne pomysły dotyczący nowej perspektywy na lata 2014-2020, która dotyczą wspólnego innowacyjnego projektu, tworzonego przez zespół samorządowców. Większość pozyskanych środków ma być przeznaczona m.in. na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu, gmin, organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorców oraz szkół wyższych i przedszkoli.

Kolejne trzecie już spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych powiatu, dotyczące Kontraktu Samorządowego odbyło się w dniu 11 lutego 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Arkadiusza Niefiedowicza przedstawiciela PWSZ w Wałczu, udział wzięli: Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Marta Suska Starostwo Powiatowe w Wałczu, Edyta Kowalczyk Urząd Miasta w Wałczu, Marta Radzik Urząd Gminy w Wałczu, Paulina Samolczyk Urząd Miasta i Gminy w Człopie, Jadwiga Kamińska Urząd Miasta Mirosławiec oraz Kamila Trojanowska PWSZ Wałcz.


     
Jubileusz 20-lecia ZSM nr 1 w Wałczu

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu w dniu 5 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu odbył się uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia Szkoły.

Koncert w wykonaniu uczniów ZSM nr 1 w Wałczu zatytułowany był "20 LAT MINĘŁO...". Występ ten miał na celu przedstawienie w historycznym skrócie najważniejszych fragmentów z życia Szkoły. Kulminacyjnym momentem uroczystości było podzielenie jubileuszowego tortu oraz przemówienia okolicznościowe.
Starosta Wałecki podziękował całej społeczności Szkoły za 20-letni wkład w rozwój oświaty w Wałczu oraz przekazał na ręce Pani Jadwigi Kontowicz - Łuszczyk Dyrektor ZSM nr 1 w Wałczu specjalny list gratulacyjny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień 5 lutego 2014 r. był dniem, w którym pracownicy pracujący w instytucjach publicznych służb zatrudnienia obchodzili swoje święto. Z tej okazji w Klubie Garnizonowym w Wałczu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzu Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu.
Podczas spotkania odbyła się prezentacja, przedstawiająca historię powstania publicznych służb zatrudnienia oraz podsumowująca działalność tych służb w powiecie wałeckim w okresie po reformie samorządowej z 1989 r. tworzącej trójstopniowy podział Państwa do dnia dzisiejszego. Takiego podsumowania dokonała Pani Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.
Spotkanie było również okazją do podziękowań dla przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia w powiecie wałeckim. Członkowie Zarządu Powiatu i Przewodniczący Rady Powiatu uroczyście wręczyli symboliczne grawertony dla: Wandy Grochowskiej - Skoniecznej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Anny Zaleskiej Zastępcy Dyrektora PUP w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
II Spotkanie dot. Kontraktu Samorządowego

Dnia 3 lutego 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu, odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin powiatu w sprawie Kontraktu Samorządowego.

W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Arkadiusza Niefiedowicza przedstawiciela PWSZ w Wałczu i Romana Wiśniewskiego ze Starostwa Powiatowego w Wałczu wzięli udział Edyta Kowalczyk UM w Wałczu, Marta Radzik z UG w Wałczu, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy oraz Paulina Samolczyk z UM i G w Człopie, Dariusz Bartosik UM w Mirosławicu oraz Kamila Trojanowska z PWSZ Wałcz.
Kontrakt Samorządowy dotyczy nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020 i jest realizowany przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Nowa perspektywa dotyczy wspólnego innowacyjnego projektu, utworzonego przez zespół jednostek samorządu terytorialnego, PWSZ w Wałczu, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców. Pozyskane środki mają być przeznaczone na rozwój społeczno-gospodarczy jednostek organizacyjnych powiatu, gminy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz szkoły wyższe.
Było to już kolejne spotkanie, podczas którego omówiono zgłoszone przez niektóre podmioty propozycje projektów oraz ustalono kalendarz współpracy na najbliższy okres.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Podsumowanie działalności KPP w Wałczu

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP i Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckie w dniu 28 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu "Bukowina" w Wałczu odbyła się doroczna odprawa wałeckiej Policji.

W odprawie uczestniczyli m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki, przedstawiciele władz samorządowych powiatu wałeckiego, policjanci oraz zaproszeni goście.
Podczas spotkania Starosta Wałecki w imieniu władz samorządowych powiatu uroczyście przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie nieruchomości gruntowe (przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego) pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Przekazanie to było zwieńczeniem wielu lat starań Komendy Powiatowej Policji w Wałczu i Powiatu Wałeckiego na rzecz realizacji tego społecznie potrzebnego przedsięwzięcia.
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył życzenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie oraz stwierdził, że jest głęboko przekonany, że nieruchomość ta zapewni prawidłowe wykonywanie zadań ustawowych nałożonych na Komendę Powiatową Policji w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Wałczu podinsp. Jacek Cegieła, który omówił efekty i wyniki pracy wałeckiej policji za 2013 r. Działalność wałeckich policjantów znalazła uznanie w słowach, które skierował do zebranych Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.
Tradycyjnie doroczna odprawa była również okazją do wyróżnień policjantów za ich pracę i dobre wyniki w służbie.
Starosta wyróżnił listami gratulacyjnymi mł. asp. Kamila Wieczorka asystenta Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego i st. asp. Krzysztofa Kilijańskiego detektywa Wydziału Kryminalnego.


     
Spotkanie dotyczące Kontraktu Samorządowego

Dnia 28 stycznia 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu, odbyło się spotkanie jednostek organizacyjnych powiatu dotyczące Kontraktu Samorządowego.

W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza uczestniczyli: Roman Wiśniewski Samodzielne stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i współpracy z partnerami zewnętrznymi, Marta Suska Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych, oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu: Leszek Molka dyrektor II LO, Bożena Terefenko dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wanda Grochowska- Skonieczna dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Tomasz Rzemykowski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Roman Baczyński przedstawiciel Zespołu szkół nr 1, Renata Piasecka dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Alina Jackowska przedstawiciel Zespołu szkół nr 3, oraz Dorota Matuszak - Klupczyńska dyrektor Zespołu Szkół nr 4.
Tematem przewodnim spotkania był Kontrakt Samorządowy, dotyczący nowej perspektywy na lata 2014-2020. Nowa perspektywa miałaby dotyczyć wspólnego innowacyjnego projektu, utworzonego przez Zespół Samorządu, z którego większość pozyskanych środków, zostałaby przeznaczona na rozwój społeczno-gospodarczy nie tylko jednostek organizacyjnych powiatu, ale również gmin, organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorców oraz szkół wyższych i przedszkoli.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Wernisaż wystawy autorskiej "Intymność. Prywatność. Kicz kontrolowany".

Dnia 26 stycznia 2014 r. w sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy autorskiej Katarzyny Aftyka, pt. "Intymność. Prywatność. Kicz kontrolowany.", w którym udział wzięli m.in. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.

W przypadku wernisażu pani Katarzyny trudno używać słowa kicz, ponieważ to co można zobaczyć na wystawie to bez wątpienia sztuka przez duże "S". Wystawę można oglądać w Wałeckim Centrum Kultury przez kolejne dwa tygodnie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie sprawozdawcze ZR LOK w Wałczu

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 25 stycznia 2014 r. w Klubie Garnizonowym w Wałczu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Wałczu za rok 2013 oraz określające zadania LOK na nowy 2014 rok.

Prezes ZR LOK w Wałczu Lech Sznaza stwierdził, że działalność LOK w dużej mierze opiera się na organizacji imprez finansowanych głównie przez samorządy w tym: Starostwo Powiatowe w Wałczu i Urząd Miasta Wałcz. Przedstawiciele samorządów, które wykazały się największym wsparciem, zostali wyróżnieni pamiątkowymi medalami.
Medale otrzymali m.in.: starosta Bogdan Wankiewicz, sekretarz Zbigniew Wolny oraz członek zarządu powiatu Tadeusz Łożecki.
Podczas uroczystości zostały wręczone również wyróżnienia przez starostę Bogdana Wankiewicza. Listy gratulacyjne Starosty Wałeckiego otrzymali: Prezes Zarządu Rejonowego LOK Lech Sznaza, oraz Mariusz Mróz członek ZR LOK.
Za wsparcie związane z konkursami strzeleckimi oraz fachowym nadzorem i zabezpieczeniem, medale pamiątkowe otrzymali m.in.: ppłk. Sławomir Gembarski i ppłk. Wiesław Gwóźdź. Podczas spotkania wyróżniono również wielu innych członków ZR LOK w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Szósta rocznica katastrofy samolotu CASA w Mirosławcu

W dniu 23 stycznia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas uroczystości upamiętniających szóstą rocznicę katastrofy samolotu CASA w Mirosławcu.

Udział w uroczystościach wzięli m.in.: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Lech Majewski, Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Wojskowa z Koszalina.
Dokładnie 23 stycznia 2008 r. o godz. 19.07 ok. 1300 m od pasa startowego lotniska w Mirosławcu samolot CASA C295 z 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie zderzył się z ziemią. Zginęło 20 oficerów Sił Powietrznych: 16 pasażerów i czwórka członków załogi. Wracali z Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Na pokładzie było czterech członków załogi i 16 wysokiej rangi oficerów Sił Powietrznych, m.in. dowódcy 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie, 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu i 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W katastrofie śmierć ponieśli:
 1. sierż. Janusz Adamczyk - technik pokładowy, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
 2. gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski - dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 3. ppłk pil. Zdzisław Cieślik - szef szkolenia, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 4. mjr Piotr Firlinger - szef sekcji techniki lotniczej, 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie
 5. mjr pil. Jarosław Haładus - szef sekcji techniki lotniczej, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
 6. mjr pil. Grzegorz Jułga - dowódca klucza technicznego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
 7. ppłk Zbigniew Książek - zastępca dowódcy 22. Bazy Lotniczej w Malborku
 8. por. pil. Robert Kuźma starszy instruktor, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
 9. płk pil. Dariusz Maciąg - dowódca 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie
 10. mjr pil. Robert Maj - szef sekcji, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 11. ppłk pil. Wojciech Maniewski - dowódca 40. Eskadry Lotnictwa Taktyczego w Świdwinie
 12. ppłk Dariusz Pawlak - szef sekcji techniki lotniczej, 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu
 13. płk pil. Jerzy Piłat - dowódca 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu
 14. mjr Krzysztof Smołucha - specjalista, Oddział Operacyjny A3 Dowództwa Sił Powietrznych
 15. por. pil. Michał Smyczyński - starszy pilot, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
 16. kpt. Grzegorz Stepaniuk - szef sekcji techniki lotniczej, 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 17. kpt. Karol Szmigiel - dowódca klucza technicznego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
 18. mjr Mirosław Wilczyński - szef sekcji techniki lotniczej, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
 19. kpt. pil. Paweł Zdunek - dowódca klucza Lotniczego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
 20. kpt. pil. Leszek Ziemski - inspektor bezpieczeństwa lotów, szef sekcji, 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki


Dnia 23 stycznia 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd omówił zadania finansowane w oświacie z uwzględnieniem potrzeb szkół, jako ośrodków egzaminacyjnych wraz z informacją na temat przygotowania szkół zawodowych jako ośrodków egzaminacyjnych.

Zarząd zapoznał się z informacjami na temat:
 • przeprowadzonych kontroli we wszystkich niepublicznych placówkach oświatowych w powiecie wałeckim,
 • wstępną informacją Skarbnika Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2013 rok.


     
Posiedzenie konwentu samorządowców Powiatu Wałeckiego

W dniu 21 stycznia 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyło się posiedzenie konwentu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego.

W konwencie uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego reprezentujący wszystkie gminy powiatu, starosta, rektor PWSZ w Wałczu oraz z głosem doradczym p. Bogusława Szymańska - reprezentująca Portal o Polsce i Jacek Scheibe - ekspert instytucji wdrażających w obszarze ochrony środowiska.

Podczas konwentu omawiano m.in.:
 • założenia Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
 • propozycje wspólnych działań na rzecz rozwoju Gmin i Powiatu.
 • priorytety inwestycyjne poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem realizacji Kontraktów samorządowych jest przede wszystkim koncentracja zasobów i środków interwencji na wybranych obszarach tematycznych, służących przede wszystkim rozwojowi gospodarczemu w wyłonionych specjalizacjach gospodarczych regionu, w tym budowa trwałego potencjału gospodarczego regionu, także po roku 2020 oraz realizacja powiązanych ze sobą projektów wdrażanych zarówno przez JST z obszaru objętego KS w ramach ich kompetencji oraz innych partnerów (np. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe), ukierunkowanych na rozwój gospodarczy danego obszaru.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego reprezentujący wszystkie gminy powiatu, starosta oraz rektor PWSZ w Wałczu zadeklarowali chęć przystąpienia do działań zmierzających do pozyskania środków w ramach Kontraktu Samorządowego RPO WZ na lata 2014-2020.


     
PODOFICERSKIE AWANSE

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Bogusławy Towalewskiej Burmistrz Miasta Wałcz w dniu 20 stycznia 2014 r. odbył się uroczysty Apel z okazji mianowania podoficerów na wyższe stopnie w związku ze zmianami w korpusie podoficerskim i likwidacją niektórych stopni.

W uroczystości uczestniczyli dowódcy jednostek wojskowych nowo mianowanych podoficerów: 52 batalionu remontowego, 11 batalionu ewakuacji sprzętu, 100 batalion łączności BWDWK P-W i 104 batalionu zabezpieczenia BWDWK P-W, 21 Centralnego Poligonu Lotniczego i 12 Komendy Lotniska.
Ponad 140 podoficerów otrzymało z rąk gen. bryg. Dariusza Łukowskiego zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ - Szefa Logistyki akty mianowania dostosowujące stopnie wojskowe do obecnie obowiązujących w SZ RP. Uroczystość odbyła się w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód przy ul. Mazowieckiej w Wałczu.
Przyjęta przez Sejm RP i podpisana przez Prezydenta RP w październiku 2013 r. nowelizacja wojskowej ustawy pragmatycznej uporządkowała tożsamość stopni podoficerskich na zajmowanych stanowiskach służbowych. Od 1 stycznia 2014 roku korpus podoficerski składa się z trzech grup: podoficerów młodszych (kapral, starszy kapral i plutonowy), podoficerów (sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży) oraz podoficerów starszych (chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy).
Przyjęte rozwiązania gwarantują nie tylko stabilizację warunków pełnienia zawodowej służby wojskowej, ale także zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego w obrębie tego samego stanowiska służbowego, bez konieczności zmiany jednostki wojskowej lub garnizonu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Wałecka Gala Sportu 2014

Szkółka Piłkarska Orzeł 2010 zorganizowała w dniu 18 stycznia 2014 r. doroczną Galę Sportu 2014, na której podsumowano największe, a zarazem najważniejsze osiągnięcia wałeckich sportowców.

Wśród zaproszonych gości na gali, która odbyła się w Ośrodku "KOŁACZ" w Kołatniku znaleźli się m.in.: wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, starosta wałecki Bogdan Wankiewicz oraz burmistrz miasta Wałcz Bogusława Towalewska.
Głównym punktem uroczystości, było wręczenie "Wałeckich Orłów" za największe osiągnięcia sportowe. Tytuł sportowca roku otrzymał bokser Krzysztof Głowacki. Wyróżniono także osoby, które miały największy wkład w rozwój i postęp wałeckiego sportu oraz wręczono nagrodę za największe wydarzenie sportowe roku. Tytuł dla największego wydarzenia sportowego w ubiegłym roku Kapituła przyznała za organizację Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania, którego organizatorami byli: Powiat Wałecki, Gmina Człopa, Euroregion Pomerania oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Statuetkę odebrał starosta Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie Noworoczne w Mirosławcu

Gospodarzami Spotkania Noworocznego w Mirosławcu, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2014 r. w wyremontowanej sali Ośrodka Kultury były władze samorządowe Gminy.

W gronie zaproszonych przez Burmistrza Piotra Pawlika i Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Czecha byli m.in. ks. bp Krzysztof Zadarko, wicemarszałkowie województwa zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska i Andrzej Jakubowski, starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, przedstawiciele samorządów ościennych gmin, a także radni, przedstawiciele wojska, szkół, instytucji i firm działających na terenie gminy.
Władze gminy miały w ubiegłym roku wiele powodów do zadowolenia. Ich osiągnięcia znane były również zaproszonym gościom, którzy gratulowali im sukcesów. Do najważniejszych osiągnięć gminy w ubiegłym roku zaliczyć można m.in. rozpoczęcie budowy zagrody żubrowej, stworzenie marki Mirosławiec, odkrycie mirosławieckiego zamku, który - według archeologów - jest perełką Pomorza Zachodniego. Mieszkańcy w ubiegłym roku mieli też wiele innych powodów do radości. Zapadła m.in. decyzja o powstaniu bazy bezzałogowców w miejscu 12 komendy lotniska, a oprócz tego wyremontowano dom kultury i zorganizowano kilka udanych imprez ("Festiwal żubra", "Święto dyni", "Dożynki rybne") i konferencji - m.in. na temat żubrów i wilków. Jednym z ważniejszych sympozjów było "Spotkanie 4 kultur" upamiętniające dawnych mieszkańców Märkisch Friedland.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania dyrektor Ośrodka Kultury Anna Dzida i główna księgowa Katarzyna Mazur podpisały umowę z A. Mieczkowską i A. Jakubowskim na dofinansowanie kolejnych edycji imprez promujących miasto: "Festiwalu żubra" i "Święta dyni", które w tym roku zastąpi tradycyjne gminne dożynki. Do gratulacji dla władz Gminy przyłączył się również Starosta Wałecki, który stwierdził że jest pod wrażeniem inwestycji realizowanych w Gminie Mirosławiec. Starosta gratulował swoistego dobrego klimatu, który został stworzony przez: władze samorządu województwa, Burmistrza, Radę Gminy i wszystkich mieszkańców, którzy wspólnie realizują wiele fantastycznych zadań. Spotkanie noworoczne było również okazją do nagrodzenia osób i instytucji, które angażują się w promocję gminy. Skrzydlate statuetki otrzymali w tym roku: wicemarszałkowie Anna Mieczkowska i Andrzej Jakubowski, przedstawiciele firmy "Metaltech" Ryszard Beer i Ireneusz Ciepielewski oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec Kazimierz Deus.


     
Wałecka Gala Noworoczna

Dnia 17 stycznia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki był gościem podczas Gali Noworocznej 2014, która odbyła się w hotelu "Biały Domek" w Wałczu.
Powiat Wałecki


Organizatorem Gali, podczas której przyznawane są "Złote Korony" dla najprężniejszych firm i instytucji działających w Wałczu był Urząd Miasta Wałcz i Wałecki Oddział Północnej Izby Gospodarczej. Wśród gości byli m.in. poseł Stanisław Wziątek, wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Andrzej Lebdowicz oraz dyrektor inwestycyjny Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leonard Ferkaluk.
Zdobywcami "Złotych Koron" za rok 2013 zostali Pani Celina Bilejec i Marcin Ejma właściciel firmy "Power Tech".
Podczas uroczystej gali nagrodzone zostały także firmy i instytucje działające w Wałczu najdłużej.
Statuetkę z okazji jubileuszu 60-lecia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Wałczu odebrał prezes Ryszard Haracewiat, a Jerzy Sroka otrzymał nagrodę z okazji jubileuszu 20 rocznicy istnienia w Wałczu Klubu Współpracy Międzynarodowej.
Z inicjatywy prezes PIG Lidii Piestrzeniewicz po raz pierwszy przyznano także nagrodę w konkursie pn. "Aktywny w Izbie". Kapituła konkursu przyznała takie wyróżnienie dla Marii i Tomasza Michalskich - właścicieli firmy "Video - Foto". W części oficjalnej odbył się także pokaz mody biznesowej, widowisko barmańskie w wykonaniu mistrza świata barmanów Eugeniusza Dydko i wicemistrza Polski barmanów Jacka Makowskiego, zaś gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński.

fot. www.ziemiawalecka.pl


     
Jubileusz 15-lecia samorządów
Powiat Wałecki

W dniu 15 stycznia 2014 r. przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Wałeckiego wzięli udział w uroczystej Gali z okazji Jubileuszu 15-lecia samorządów województwa i powiatów, która odbyła się w Teatrze Polskim w Szczecinie.

Nasz powiat reprezentowali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz oraz radni Rady Powiatu: Tadeusz Węgrzynowski, Jan Kaczanowicz, Marek Pawłowski i Robert Tobiasz.

Uroczystego otwarcia Gali dokonali Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Marek Tałasiewicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Reforma administracyjna, która wprowadziła trójstopniową strukturę podziału terytorialnego kraju weszła w życie 1 stycznia 1999 r. W miejsce 49 województw powstało 16 samorządowych regionów, ponad trzysta powiatów i kilkadziesiąt miast na prawach powiatu.
W uroczystości w Teatrze Polskim udział wzięło ponad 300 samorządowców związanych z samorządem województwa zachodniopomorskiego i samorządami powiatów w regionie na przestrzeni minionych 15 lat.
W programie uroczystości były m.in.: wystąpienie okolicznościowe Krzysztofa Lisa Przewodniczącego Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pt. "Polska Powiatowa", prezentacja - materiał filmowy pn. "Tak zmienia się Pomorze Zachodnie" oraz program artystyczny w wykonaniu regionalnych wykonawców.


     
Uroczyste wręczenie odznaczenia

Dnia 14 stycznia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie Pamiątkowej Odznaki za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którą otrzymała Pani Stanisława Lewandowska Zastępca Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Wałczu.

Odznakę wręczyła Pani Stanisława Kociełowicz Prezes Zarządu Okręgu Szczecińskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Podczas uroczystości obecni byli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta oraz członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Wałczu.
Poseł oraz przedstawiciele władz powiatu złożyli dla Pani Stanisławy Lewandowskiej gratulacje oraz serdeczne życzenia i podziękowania za działalność na rzecz wolnej Polski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, to organizacja która powstała w 1989 r., skupiająca byłych żołnierzy Armii Krajowej. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie wojny legalnemu Rządowi RP na emigracji, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski. Grupuje również członków organizacji, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK, a także - jako członków nadzwyczajnych - osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 14 stycznia 2014 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd przyjął informacje:
 • o stanie bieżącego zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wałeckiego w sezonie zimowym 2013/2014;
 • na temat planu zadań remontowych na drogach powiatowych w 2014 r.


     
Bezpieczeństwo energetyczne dla Powiatu Wałeckiego

Dnia 13 stycznia 2014 r. z udziałem władz państwowych, samorządowych, przedstawicieli ENEA Sp. z o. o. na Posterunku Energetycznym przy ul. Zacisze w Mirosławcu odbyło się uroczyste uruchomienie nowo powstałej linii napowietrznej 110 kV relacji Mirosławiec - Czaplinek.

Uczestnikami uroczystości byli m.in.: Stanisław Gawłowski Wiceminister Środowiska, Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu ENEA S.A., Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca oraz Mieczysław Jezierski Dyrektor ENEA Rejon Dystrybucji Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nowa linia zwiększy bezpieczeństwo energetyczne powiatu wałeckiego, który był dotychczas zasilany jedną, wybudowaną w 1968 r. linią 110 KV. Taki układ powodował, że w przypadku awarii lub konieczności konserwacji sieci, właściwie wszyscy odbiory byli pozbawieni prądu. Nowa linia zamyka pierścień sieci przesyłowej 110 KV na trasie Piła - Złotów - Szczecinek - Złocieniec - Czaplinek - Mirosławiec - Wałcz - Piła, umożliwiając zasilanie powiatu z dwóch stron. Budowa linii Mirosławiec - Czaplinek trwała od 29 stycznia 2013 r. Odbiory i próby techniczne odbyły się w listopadzie. Po ich zakończeniu linię włączono do systemu zasilania. Inwestycję realizowała wyłoniona w przetargu spółka Eltel Networks Olsztyn, której oferta opiewała na 19,8 mln zł. Enea Operator uzyskała na projekt unijne dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.
Projekt zrealizowany został w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej, Działanie 2.2 Lokalna Infrastruktura Energetyczna, Poddziałanie 2.2.1 Sieci Elektroenergetyczne (40% współfinansowania przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.


     
Spotkania noworoczne i opłatkowe

W dniu 9 stycznia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu wzięli udział w noworocznym spotkaniu Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej Amazonka", które odbyło się w sali "Biorol" w Wałczu.

Zebranych na spotkaniu gości przywitała Janina Kobus Prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej Amazonka". Pani Prezes złożyła wszystkim kobietom zrzeszonym w stowarzyszeniu oraz zaproszonym gościom noworoczne życzenia. Do życzeń przyłączyli się Starosta Bogdan Wankiewicz i Sekretarz Zbigniew Wolny, którzy poinformowali zebranych, że już wkrótce wałeckie "Amazonki" będą miały swoją siedzibę w budynku Starostwa (po byłym szpitalu powiatowym) przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

* * *

Dnia 9 stycznia 2014 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w spotkaniu noworoczno - opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Koła Związku Sybiraków w Klubie Garnizonowym w Wałczu.

Spotkanie rozpoczęło się hymnem Sybiraków, po czym wszystkich zebranych gości przywitał Robert Karbowniczek Prezes Zarządu Koła Sybiraków Oddział w Wałczu, a modlitwę odprawił ks. Prałat dr Romulad Kunicki.
Wicestarosta i Sekretarz złożyli wszystkim członkom Koła Związku Sybiraków w Wałczu noworoczne życzenia oraz tradycyjnie połamali się opłatkiem.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

* * *
Powiat Wałecki

Dnia 8 stycznia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w dorocznym spotkaniu opłatkowym przedstawicieli samorządu lokalnego z terenu diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej z Edwardem Dajczakiem Biskupem Koszalińsko - Kołobrzeskim, które odbyło się w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Koszalinie.BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII