POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Świąteczny Turniej

W dniu 30 października 2014 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w ceremonii wręczania nagród zwycięzcom turnieju piłki nożnej zorganizowanego z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod patronatem Starosty Wałeckiego i Burmistrza Miasta Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ceremonia wręczania nagród odbyła się w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W w Wałczu, a rozgrywki piłki nożnej w halach sportowych Gimnazjum Nr 2 i 3 w Wałczu. I miejsce zajęła 1 Regionalna Baza Logistyczna (1 RBLog.); II miejsce - 12 Komenda Lotniska (12 KL), a III miejsce - 2 Brygada Zmechanizowana (2 BZ).

     
Powiatowy konkurs polonistyczny

W dniu 29 października 2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu odbyły się powiatowe eliminacje do międzypowiatowego konkursu polonistycznego, który odbędzie się 14 listopada br. w Czarnkowie.

W eliminacjach udział wzięło 51 uczniów ze wszystkich szkół ponadgminazjalnych Powiatu Wałeckiego.
Uczniowie mieli do rozwiązania test z gramatyki oraz musieli wykazać się wiedzą o kulturze i literaturze. Pytania były jednakowe dla wszystkich, a konkurs przeprowadzono oddzielnie dla uczniów liceów i techników.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Autorzy testu, którymi byli nauczyciele języka polskiego z wałeckich szkół ponadgimnazjalnych (Sławomir Niewczas, Beata Diwyk, Teresa Dobosz, Marlena Grabowska, Lena Dzidziul i Magdalena Huber) stwierdzili, że wiedza jaką zaprezentowali uczestnicy konkursu była wysoka.
Wśród licealistów najlepsza okazała się uczennica ZS nr 1 Martyna Gałas, a drugie miejsce ex aequo zajęły Aleksandra Piasecka z II LO i Oliwia Klimenko z ZS nr 1. W kategorii techników pierwsze miejsce zajęła Patrycja Pawłowska z ZS nr 2, wyprzedzając swoją szkolną koleżankę Angelikę Milewską oraz Katarzynę Martusewicz z ZS nr 4 RCKU.
Triumfatorzy konkursu otrzymali z rąk Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu dyplomy i nagrody.


     
Kampania społeczna "Rodzina ma głos!"

W dniu 27 października 2014 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu poświęconym kampanii "Rodzina ma głos!", podczas którego otrzymał Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas wojewódzkiego spotkania, które odbyło się w Instytucie Dobrych Praktyk Biznesowych w Koszalinie wręczane były Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Kandydaci samorządowi, którzy otrzymują rekomendację od współpracujących z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny organizacji i środowisk lokalnych zobowiązują się do sprawowania powierzonego im mandatu zgodnie z wartościami zawartymi w "Dekalogu samorządowca przyjaznego rodzinie".
Celem inicjatywy jest zbudowanie siły społecznej skupionej wokół wartości takich jak prestiż rodziny oraz zaufanie i wysokie standardy służby publicznej. Przebudzenie obywateli, szczególnie tych żyjących na co dzień w rodzinie i dobrze znających jej potrzeby i troski, może pozwolić na odbudowę zdrowych więzi społecznych, a także doprowadzić do tworzenia prawa przyjaznego rodzinie.     
XXXVII sesja Rady Powiatu

W dniu 24 października 2014 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały m.in. w sprawie:
 • "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018",
 • "Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie",
 • zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/239/2014 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku,
 • powierzenia Gminie Tuczno prowadzenia zadania publicznego,
 • powierzenia Miastu i Gminie Człopa prowadzenia zadania publicznego,
 • powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec prowadzenia zadania publicznego,
 • zawiadomienia o sposobie wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie,
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2014 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015,
 • aktualnego stanu zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014,
 • prac remontowo-modernizacyjnych przeprowadzonych w szkołach podległych powiatowi w roku 2014.


     
Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

W dniu 23 października 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które odbyły się w Sali Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marek Tałasiewicz Wojewoda Zachodniopomorski, Ryszard Mićko Wicewojewoda Zachodniopomorski i kmdr Dariusz Bednarczyk Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości Starosta Wałecki otrzymał z rąk Marka Tałasiewicza Wojewody Zachodniopomorskiego Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju oraz pamiątkowe wyróżnienie.
Komandor Dariusz Bednarczyk podziękował przedstawicielom administracji samorządowej za wzorową współpracę z organami administracji wojskowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa i obronności kraju.


     
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i konferencja naukowa

Z udziałem Anny Mieczkowskiej Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Witek Rektor PWSZ w Wałczu oraz Bogusławy Towalewskiej Burmistrz Miasta Wałcz w dniu 21 października 2014 r. odbyła się konferencja naukowa pn. "Aktywność Fizyczna Osób Starszych i Niepełnosprawnych".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Integralną częścią konferencji, która odbyła się w sali konferencyjnej hotelu "Lider" była Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Młodzież i dorośli rywalizowali w wielu dyscyplinach, a najlepsi otrzymali z rąk Pani Marszałek, Pani Burmistrz i Starosty okazałe puchary i medale.
Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości i zdobycia wiedzy niezbędnej w pracy organizacji pozarządowych. Bogaty program zwracał uwagę na różne aspekty aktywności.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obecni na konferencji mogli wysłuchać wykładów m.in. nt.:
 • Aktywność fizyczna dla osób w wieku geriatrycznym,
 • Specyfika żywienia osób dojrzałych,
 • Starość jako zadanie indywidualne i społeczne,
 • Środki pomocowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi,
 • "Rozwój osobisty - wyzwanie na całe życie".
Uczestnicy konferencji naukowej mogli także wziąć udział w warsztatach praktycznych, w czterech grupach, dla których zorganizowano zajęcia: na pływalni, Nordic Walking, Fitnes oraz Gry i zabawy ruchowe. Organizatorem konferencji była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.


     
VIII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 21 października 2014 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyły się VIII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym.

Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XIV Puchar Karate W.S.I. Poland

W dniach 18-19 października 2014 roku w hali Centralnego Ośrodka Sportu odbył się XIV Puchar Karate W.S.I. Poland, któremu towarzyszyło Szkolenie Krajowe Karate W.S.I. Organizatorami imprezy był Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu oraz związek sportowy World Shotokan Institute - Poland.

W zawodach wzięło udział 120 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali w 24 konkurencjach kata i kumite indywidualnego. Dwudniowa impreza rozpoczęła się od 2 godzinnego bloku treningowego, który poprowadzili Sensei Karolina Pytel-Ruta (4 Dan) oraz Sensei Zbigniew Ruta (5 Dan).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W niedzielę po południu odbyły się finały turnieju. Oprócz licznie zgromadzonej publiczności wśród zaproszonych gości byli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Ireneusz Herman członek Zarządu UKK "Shotokan" w Tucznie, Radny Tuczna oraz Robert Gąsiorowski Radny Rady Gminy Wałcz.
Starosta Wałecki w swoim wystąpieniu zaliczył karate do dyscyplin wiodących w powiecie wałeckim oraz bardzo wysoko ocenił osiągnięcia Wałeckiego Klubu oraz całego środowiska osób związanych z Klubem Karate Tradycyjnego w Wałczu. Zawody otworzył Przewodniczący W.S.I. Poland Sensei Zbigniew Ruta (5 Dan), który zapowiedział przy okazji, że jubileuszowy XV Puchar Karate W.S.I. Poland odbędzie się w Wałczu na wiosnę 2015 r. zaś XVI Puchar Karate W.S.I. Poland będzie zorganizowany jesienią przyszłego roku w Pile.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po części oficjalnej przystąpiono do rozegrania finałów poszczególnych konkurencji. Zebrana publiczność mogła podziwiać nie tylko początkujących zawodników, ale także utytułowanych championów, którzy prezentowali swoje umiejętności na najwyższym poziomie technicznym. Zebrana na widowni publiczność nie szczędziła braw finalistom w poszczególnych konkurencjach. Zawodnicy odwdzięczali się wspaniałymi pojedynkami, które mogłyby być ozdobą niejednego z turniejów rangi mistrzowskiej.


     
II Konferencja naukowa

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 17 października 2014 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się II Regionalna konferencja Naukowa pod hasłem: "Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków".

Podczas konferencji, którą otworzył Prezes Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej dr Przemysław Bartosik można było wysłuchać m.in. referatów nt.:
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
 • "Dwa oblicza historii" - dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN Wrocław),
 • "Jubileusz 700-lecia miasta Wałcz" - mgr Magdalena Krawczyk,
 • "Grodzisko i osadnictwo w dobie średniowiecza nad jez. Bytyń Wielki" - Robert Kraszczuk,
 • "Wpływ polityki germanizacyjnej na losy "Aten Wałeckich" na przykładzie działalności dr Zygmunta Moczyńskiego" - mgr Marek Lewandowski,
 • "Jastrowie w latach 1900-1945 w zbiorach honorowej obywatelki Jastrowia Edeltraud Nagel" - Piotr Kozłowski,
 • "Problemy budownictwa mieszkaniowego i ich rozwiązywanie po II wojnie światowej" - dr Janusz Minkowski,
 • "Emigracja ludności z terenów Pomorza Zachodniego (w tym obecnego powiatu wałeckiego) na przełomie XIX i XX wieku" - mgr Jarosław Ciechanowicz,
 • "Pociąg specjalny "Steiermark" w Wałczu" - mgr Jarosław Lemański,
 • "Inwigilacja ludności ukraińskiej przez Służbę Bezpieczeństwa w Wałczu w latach 1950-52" - mgr Marek Syrnyk.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami konferencji byli: Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej i Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu.


     
Konferencja podsumowująca

W dniach 16-17 października 2014 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się konferencja pn. "Podsumowanie efektów podejścia Leader w okresie programowania 2007-2013".

Wśród uczestników konferencji byli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Piotr Swiderski Wójt Gminy Wałcz i Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki w krótkim wystąpieniu pogratulował wszystkim Lokalnym Grupom Działania bardzo sprawnego działania, które przyczyniło się do poprawy infrastruktury i życia mieszkańców w środowiskach wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim.

Podczas konferencji przedstawiono m.in. efekty podejścia Leader realizowanego przez Samorząd Województwa, działania aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich oraz realne efekty działań, które wpłynęły na rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i innych obszarów działania. Alokacja środków PROW 2007-2013, to prawie 600 mln zł. Ilość złożonych wniosków to 4030, z czego podpisanych jest 2043 umów na kwotę ponad 474 mln zł, co stanowi ponad 80% alokacji.


     
Dzień Seniora

W dniu 15 października 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli w uroczystości z okazji "Dnia Seniora", które zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Starosta i Wicestarosta życzyli wszystkim członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu dużo zdrowia i dalszej owocnej działalności na rzecz Wałeckiego Koła.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Uroczysty Apel

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 15 paŸdziernika 2014 r. odbył się Uroczysty Apel pododdziałów Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 października 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu.

Podczas uroczystości władze samorządowe powiatu wałeckiego reprezentowali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się występem młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 pod kierownictwem Dariusza Izbana.

Starosta Wałecki i Dyrektor ZS nr 3 w Wałczu przywitali przybyłych na uroczystości nauczycieli oraz zaproszonych gości wśród których był m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, przedstawiciele wojska, policji, organizacji pozarządowych, straży pożarnej, przedsiębiorcy oraz duchowieństwo.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiatowy Dzień Edukacji był okazją do uroczystego podpisania dokumentów o partnerskiej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 w Wałczu, a firmą "Adamus HT" w Szczecinie. Celem porozumienia jest wzmocnienie współpracy szkolnictwa z biznesem, rozwój innowacyjności oraz zdobycie przez uczniów szkoły doświadczenia zawodowego z programem nauki. Uroczystego podpisania dokonali Piotr Filipiak i Henryk Adamus.
Ponadto podpisano umowę partnerską w ramach projektu "Profesjonalne Kadry - Lepsze Jutro" przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.
Podpisania umowy dokonali: Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałczu), Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor (Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu), Justyna Jakubowicz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego (Zachodniopomorska Komenda Wojewódzka OHP), Bożena Terefenko Dyrektor (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Maria Tyma Kierownik (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu), Piotr Filipiak Dyrektor (Zespół Szkół Nr 3), Krystyna Łątkowska (Stowarzyszeni Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej) Maciej Żebrowski Prezes (Stowarzyszenie "Możemy").

Następnie Jerzy Goszczyński przedstawił informację o stanie oświaty w powiecie. Wicestarosta w skrócie omówił aktualny stan zatrudnienia w szkołach ponadgimnazjalnych, nabór uczniów na rok szkolny 2014-2015 oraz prace remontowo - modernizacyjne przeprowadzone w szkołach w roku 2014. Wicestarosta przedstawił wyniki tegorocznych matur oraz sukcesy uczniów z poszczególnych szkół. Na zakończenie Wicestarosta złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pracy zawodowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W imieniu władz samorządowych powiatu Bogdan Wankiewicz Starosta złożył wszystkich nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół oraz emerytom serdeczne życzenia z okazji ich święta.

Do życzeń przyłączył się również Paweł Suski Poseł na Sejm, RP, który był pod wrażeniem realizowanego przez ZS Nr 3 innowacyjnego projektu, który daje młodemu pokoleniu lepszy start w dorosłe życie.
W ramach projektu sfinansowany został zakup m.in.: frezarki CNC, tokarki CNC, poradników dla młodzieży, oprogramowania symulacyjnego, przyrządów pomiarowych, tablic multimedialnych, oprogramowania graficznego, doposażenie pracowni mechatroniki oraz książek i podręczników.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dla Zespołu Szkół Nr 3 był to również wyjątkowy dzień, podczas którego dokonano uroczystego otwarcia warsztatów szkolnych nowej technologii, który powstał w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie". Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Paweł Matejak Członek Zarzšdu Firmy "Abplanalp Consulting" Sp. z o.o. w Warszawie.

Nauczyciele, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w miesiącu sierpniu 2014 i otrzymali akt nadania i złożyli ślubowanie. Z Zespołu Szkół Nr 3: Anna Gniot, Magdalena Sitarczyk, Anna Pienkoś, Krzysztof Wysocki, Marek Machalski i Łukasz Podkowa, z Zespołu Szkół Nr 4 RCKU: Karolina Wiza, Marta Mirosława Bednarek i Jarosław Huber oraz z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej: Monika Gwozdecka.

Ponadto Nagrody Starosty Wałeckiego otrzymali: Waldemar Rogulski (ZS nr1), Mirosława Barwińska (ZS nr 1), Ewa Wanat (ZS nr 1), Jolanta Ambroziak (ZS nr 2), Agnieszka Szpecht (ZS nr 2), Piotr Filipiak (ZS nr 3), Barbara Rosochacka (ZS nr 3), Dorota Matuszak - Klupczyńska (ZS nr 4 RCKU), Magdalena Huber (ZS nr 4 RCKU), Magdalena Joda (ZS nr 4 RCKU), Leszek Molka (II LO), Sławomir Niewczas (II LO), Marek Syrnyk (PPP), Anna Dyczko (PPP).


     
Uroczysty Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu
- 13 X 2014 r.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

     
Kontrakt samorządowy

Dnia 13 października 2014 r. odbyło się spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz - Bogusława Towalewska, z-ca Wójta Gminy Wałcz Janusz Bartczak, Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec - Piotr Pawlik, Burmistrz Miasta i Gminy Tuczno - Krzysztof Hara oraz pracownicy zainteresowanych jednostek samorządowych, a także Arkadiusz Niefiedowicz reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu oraz przedstawiciel firmy Faber Consulting.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na spotkaniu dyskutowano na temat dalszych wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Kontraktu oraz podkreślano zalety tej formy ubiegania się o środki unijne, która wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich jednostek, a jednocześnie pozwala na wypracowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych na skalę regionu. Niestety w swoich pracach samorządy muszą poczekać na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą ostatecznego kształtu Kontraktu Samorządowego, której możemy się spodziewać na początku grudnia br.


     
XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy Prewnecyjnej
Szkół Gimnazjalnych "Prewencja na wesoło"


W dniu 10 października 2014 r. odbył się XVIII Powiatowy Turniej Prewencyjny dla gimnazjalistów pod nazwą "Prewencja na wesoło".
Organizatorami corocznego powiatowego turnieju byli: Komenda Powiatowa Policji w Wałczu, Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 2 oraz Stowarzyszenie Rodzin Parafii św. Antoniego w Wałczu.

Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy prewencyjnej oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa i rozwijanie kultury fizycznej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W turnieju rywalizowało ze sobą sześć pięcioosobowych drużyn w konkurencjach z wiedzy teoretycznej, którą oceniali policjanci i strażnicy miejscy oraz konkurencjach sportowych. Zakres wiedzy teoretycznej obejmował pytania, dotyczące ogólnej wiedzy o Policji, prewencji kryminalnej, ochrony środowiska, pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zmaganiom drużyn przyglądali się m.in. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz podinsp. Jacek Cegieła Komendant Powiatowy Policji.
W tym roku zwycięzcami zostali gospodarze, czyli drużyna z Gimnazjum nr 2, drugie miejsce na podium zajęła drużyna z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałcz, a trzecie miejsce uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Wałczu. Wyłoniono także dwóch najlepszych uczestników turnieju, którzy z rąk Bogdana Wankiewicza otrzymali "Puchar Starosty Wałeckiego dla najlepszego uczestnika Turnieju "Prewencja na wesoło 2014", a zostali nimi: Kacper Obłój Gimnazjum nr 2 oraz Oliwer Kowalik ZSM nr 1 Wałcz. Wśród nagród były puchary, dyplomy, deskorolki, piłki oraz inne artykuły sportowe.
Krótką część artystyczną pod nazwą "Uzależnienia XXI wieku przygotowali uczniowie klasy drugiej Gimnazjum nr 2.


     
Techniczne Centrum Edukacji

W dniu 9 października 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym otwarciu Technicznego Centrum Edukacji w Stargardzie Szczecińskim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Inauguracja Roku Akademickiego

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 7 października 2014 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Gaude Mater w wykonaniu uczelnianego chóru zabrzmiało po raz pierwszy dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie nowy etap w swoim życiu. Podobnie jak w roku ubiegłym Inauguracyjna Roku Akademickiego zorganizowana była dla grona akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, zaś główne inauguracyjne obchody odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury. Na wstępie wszyscy wysłuchali Hymnu Państwowego, a gospodarz uroczystości Rektor PWSZ dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek powitała zaproszonych gości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wręczenia medalów "Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu", które otrzymali: pośmiertnie Zdzisław Tuderek wieloletni Burmistrz Miasta Wałcz, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak - pierwszy Rektor PWSZ w Wałczu.

Podczas uroczystości wyróżniono również najlepszych absolwentów z każdego kierunku, którzy uzyskali w toku studiów oraz na obronie pracy dyplomowej oceny bardzo dobre.
Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. inż. Jarosław Plichta pt. "Innowacyjność w erze globalizacji - wyzwania dla Polski i regionu".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Otwarcie trasy biegowej w Nadleśnictwie Płytnica

Z udziałem Tadeusza Wenio Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w dniu 7 października 2014 r. na terenie pola biwakowego "Wrzosy" koło Czechynia (gm. Wałcz) odbyło się symboliczne otwarcie trasy biegowej w Nadleśnictwie Płytnica, która powstała w ramach akcji "Wolność jest w naturze".

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Perkowski Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Pile, Paweł Kałużyński Nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica, Tomasz Latalski Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu, przedstawiciele Lasów Państwowych, duchowieństwa, młodzież oraz zaproszeni goście.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Akcja "Wolność jest w naturze" to przykład udostępniania lasu społeczeństwu poprzez wyznaczenie ścieżek biegowych. 25 lat temu Polska symbolicznie odzyskała wolność w wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. W rocznicę tych wydarzeń Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe podjęły inicjatywę wytyczenia 25 ścieżek biegowych.
Akcja "Wolność jest w naturze" to przykład udostępniania lasu społeczeństwu poprzez wyznaczenie na terenie 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych ścieżek biegowych w postaci pętli. Ścieżki zaczynają się i kończą przy parkingach leśnych i miejscach postoju pojazdów. Doskonale nadają się do spacerów, joggingu, jazdy na biegówkach czy "Nordic Walkingu". Z okazji otwarcia nowej trasy odbył się bieg trasą wyznaczoną wzdłuż brzegu Jeziora Krępsko Średnie w dolinie rzeki Rurzycy.


     
Rozbudowa Dzikiej Zagrody Żubrów w Jabłonowie

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 6 października 2014 r. w Jabłonowie (Gmina Mirosławiec) odbyło się uroczyste rozpoczęcie rozbudowy Dzikiej Zagrody Żubrów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystego wbicia pierwszego szpadla, a dokładnie łyżki koparki dokonała osobiście w obecności bp. Pawła Cieślika i Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca - Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W zagrodzie powstaną nowe sale edukacyjne, a w głąb zagrody będzie prowadziła 100 metrowa kładka widokowa, pozwalająca podglądać zwierzęta. Ponadto druga wieża widokowa powstanie w Toporzyku (gm. Mirosławiec), skąd widziane są żubry żyjące na wolności. W przyszłości w zagrodzie mają pojawić się również rysie, które wzbogacą ofertę dla turystów. Prace związane z rozbudową powinny zakończyć się na początku 2015 roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Uroczystość w Witankowie

W dniu 4 października 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i zarazem Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uczestniczył w uroczystym przekazaniu nowo zakupionego wozu strażackiego dla OSP Witankowo.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wałcz: Piotr Świderki Wójt (Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP) i Janusz Bartczak Zastępca Wójta (Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz Cezary Szeliga Wiceprezes Zarządu AR i MR w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość podzielona była na dwie części. W pierwszej na obiekcie szkolnym w Witankowie odbyły się ćwiczenia obejmujące m.in.: ratownictwo drogowe, ratownictwo ludzi uwięzionych w obiektach oraz gaszenie pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.
Podczas drugiej części odbyło się otwarcie nowo wyremontowanej remizy strażackiej, przekazanie do użytkowania nowo zakupionego samochodu strażackiego oraz OSP w Witankowie otrzymało ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa torbę medyczną, którą wręczył Cezary Szeliga.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII